Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-25

Analys Cell Impact: Fortsatt stark orderingång

Detta är en betald analys på uppdrag av Cell Impact utförd av Analysguiden

Cell Impact uppvisade en fortsatt stark försäljningstillväxt under fjärde kvartalet 2021 om 136% till 21 Mkr. Resultatet var dock lägre än vad vi prognosticerat och uppgick till -25,7 Mkr. Den lägre resultatutvecklingen är en effekt av ökade kostnader pådrivna av Coronapandemin och högre personalkostnader i samband med investeringar i och uppstart av ny produktionsutrustning.

Sett till helåret 2021 ökade försäljningen med nära 180% till 82 Mkr och rörelseresultatet visar på en förlust om -78 Mkr. Coronapandemin påverkade leveranser av produktionsutrustning negativt. Efter att restriktioner kring pandemin nu gradvis lättar ökar aktiviteten i kundled. Vår bedömning är att Cell Impact kommer att uppvisa en positiv utveckling under 2022 och 2023. Konsekvensen av Rysslands krig mot Ukraina sätter ytterliggare fokus på behovet av grön omställning som ett led i att minska beroendet av Ryssland i Europa vilket kommer att öka efterfrågan på Cell Impacts erbjudande. Samtidigt ökar naturligtvis den generella risken som ett resultat av Rysslands krig i Ukraina, vilket kan medföra en negativ utveckling av Cell Impacts orderintag och finansiell utveckling.

Emission stärker balansräkningen
Under fjärde kvartalet genomförde Cell Impact en nyemission som tillförde bolaget 349 Mkr (före kostnader). Kapitalet kommer att nyttjas för att fortsatt utveckla affärsplanen och tillverkningskapaciteten för att uppnå en mer betydande kommersialisering. Genom kapitaltillskottet bedöms finansieringen vara säkrad åtminstone fram till mitten av 2023.

Efterfrågan på vätgas ökar, och gynnas av de allt högre priserna på fossilt bränsle och batterimineraler, och Cell Impact fortsätter arbetet mot mer storskalig produktion och kommersialisering av flödesplattor. Fokus framåt ligger på fortsatt utveckling av produktionsprocesser för att effektivisera tillverkningen och sänka kostnader.

Q4-21 i kort
Intäkterna för fjärde kvartalet ökade väsentligt i jämförelse med motsvarande period 2020 och uppgick till 21 Mkr (8,9). Rörelseförlusten ökade dock och uppgick till -25,7 Mkr (- 12,3 Mkr). Bolagets kostnader, med investeringar i högre produktions- och marknadskapacitet och en utökad personalstyrka, har ökat för att kunna möta en väntad tillväxt i marknadsefterfrågan på flödesplattor. V/A för fjärde kvartalet uppgick till -0,44 kr (-0,21 kr).

Om bolaget fortsätter att leverera tillväxt och kan nå break-even på EBITDA-nivå under de kommande 12 månaderna finns det god kurspotential mot tidigare nivåer omkring 23-25 kr i ett sex-12 månaders perspektiv.

 

Författare Analysguiden