Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Analys Cell Impact: "Viktiga order genererar stora värden"

Detta är en betald analys på uppdrag av Cell Impact utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

En stor del av Cell Impacts framtida värde bygger på en positiv utveckling av bränslecellsmarknaden. Bolaget är i färd med att ta steget från utvecklingsbolag till kommersiell produktion och är väl positionerat på marknaden. Teknologin är på plats och Cell Impact kan på ett kostnadseffektivt sätt serietillverka kundspecifika flödesplattor för bränslecellsindustrin. Även om det sannolikt finns behov av ytterligare extern finansiering för att stötta en expansion av verksamheten under kommande år, bedöms behovet vara begränsat under åtminstone kommande 12 månader. 

Utveckling under Q2

Cell Impacts affärsidé kring en egenutvecklad, volymdriven och kostnadseffektiv tillverkning av flödesplattor för bränslecellsindustrin ligger fast. Däremot har osäkerheten kring efterfrågeutvecklingen kortsiktigt påverkats av den inverkan som Covid-19pandemin har på marknadstillväxten. För Cell Impact innebär detta att den förväntade ökningen i försäljnings- och resultatutveckling bromsats upp. De finansiella mål kring omsättningsnivåer och marginaler för åren 2021 och 2023 som kommunicerades under våren 2019 ligger fast men har förskjutits framåt med respektive ett år till 2022 och 2024. 

Marknaden räknar med goda nyheter

Det finns en fortsatt potential i aktien, givet att bolaget lyckas i sin satsning att nå marknadsacceptans. Om bränslecellsmarknaden når de nivåer som branschen prognosticerar finns goda möjligheter för såväl serieförsäljning till bränslecellstillverkare och till fordonsindustrin, som ökad försäljning av kundanpassade utvecklingsprojekt. Den primära risken, ur ett marknadsperspektiv, är att ett kommersiellt genombrott förskjuts framåt i tiden.  

Stark kursutveckling tyder på högt intresse

 
Cell Impacts starka kursutveckling under 2020 visar dock att marknaden redan till stor del har diskonterat en positiv utveckling för både bränslecellsmarknaden och för bolaget. Risknivån i aktien har därmed ökat under de senaste månaderna. Vi intar därför en mer avvaktande inställning till aktien i dag jämfört med vår senaste uppdatering i maj. 
Prognoser Vi har justerat ned förväntningarna för de närmaste åren efter att rapporten för andra kvartalet publicerades och reflekterar de mer försiktiga - kortsiktiga - framtidsutsikter bolaget kommunicerat.  
Samtidigt rustar Cell Impact för att möta en växande efterfrågan. De primära riskerna utgörs av eventuella tidsförskjutningar och bolagsspecifika förseningar inom utveckling och orderingång.  
Cell Impact  
 
Investeringar för framtiden

Kostnadsnivån har ökat det senaste året som en följd av att produktionskapaciteten expanderar. Bland annat färdigställs flytten till större anpassade tillverkningslokaler under 2020.  
Våra prognoser indikerar att försäljningen ökar under resterande delen av 2020 till 29 Mkr för helåret. Under 2021 och 2022 räknar vi med mer väsentliga ökningar i försäljningstillväxten, till 54 Mkr respektive 112 Mkr. Vi prognosticerar en fortsatt negativ EBITDAmarginal under 2020 men att marginalen under 2021 kommer att nå break-even om drygt 1%. För 2022 prognosticerar vi en EBITDAmarginal om 6,4%. 

Författare Analysguiden