Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-16

Analys Concejo: Fokus på portföljen – delar av Firenor avvecklas

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av Analysguiden

Strategin ligger fast - strukturåtgärder inom Firenor
Som ett led i arbetet att generera avkastning inom såväl operativ verksamhet som i portföljinnehaven har Concejo under tredje kvartalet beslutat att avveckla verksamheten inom installation och entreprenad i dotterbolaget Firenor International. Kostnaden för avvecklingen är beräknad till drygt 110 Mkr och belastar resultatet för perioden.

Nettokassan är fortsatt stor och uppgick till 578 Mkr per 30 september 2021. Kassan ger utrymme för värdeskapande investeringar inom befintliga verksamheter och till expansion inom nya områden. Efter periodens slut har Concejo, som väntat, förtidsinlöst hela den hybridobligation som emitterades under 2017 och som då totalt uppgick till 200 Mkr.

Concejo fortsätter att aktivt utvecklas som ett blandat investmentbolag. Under kvartalet förvärvade Concejo 5,8% i det svenska elektronikföretaget Xenergic.

Verksamheten har fortsatt att påverkats av coronapandemin
Under tredje kvartalet uppgick Concejos omsättning till 68,8 Mkr (85,9) och rörelseresultatet till -127,2 Mkr (-9,5). Rörelseresultatet har belastats av engångskostnader för avvecklingen av delar inom Firenor International om 110 Mkr. Även om många marknader har öppnats upp efter rigida restriktioner relaterat till Covid-19 har Concejos verksamheter fortsatt påverkats negativt och aktivitetsnivån hos kund har i flera fall varit låg. Även den sedan tidigare initierade omstruktureringen av dotterbolaget Firenor International har försenats. Nettoresultatet uppgick till -127,2 Mkr (-9,5) och V/A till -11.04 (-1,08).

Värderas till rabatt
Concejo sitter i dag på en nettokassa om cirka 580 Mkr. Vi menar att kassan ger goda möjligheter att utveckla verksamheten via nya portföljinvesteringar och förvärv och ger samtidigt utrymme för ytterligare fokus på befintlig verksamhet. Till det kommer värdet av den operativa rörelsen inom divisionen Firenor International och inom SBF Management. Indirekt åsätts Firenor idag ett negativt värde och marknaden diskonterar fortsatt negativa kassaflöden. För en långsiktig investerare finns det goda förutsättningar för en uppvärdering av aktien om Concejo kan fortsätta att leverera positiva nyheter kring nya portföljinvesteringar och också lyckas vända utvecklingen inom Firenor International.

Författare Analysguiden