Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-16

Analys Concejo: Fortsatta investeringar i en orolig tid

Detta är en betald analys på uppdrag av Concejo utförd av Analysguiden

Nya portföljbolag trots marknadsturbulens
Concejo fortsätter att aktivt utvecklas som ett blandat investmentbolag trots marknadsturbulensen. Under kvartalet investerade bolaget totalt 63 Mkr i fyra nya, långsiktiga, portföljinnehav; Charge Amps, Dracoon, BeammWave och Trifilon. Därmed fortsätter Concejo på den väg som inleddes under 2021med portföljinvesteringar i både noterade och onoterade bolag och bolaget går mer och mer mor en investmentsbolagsstruktur.

Som tidigare aviserats genomgår dotterbolaget Firenor International en omstrukturering där verksamheten inom installation och entreprenad är under avveckling. Omstruktureringen är ett led i arbetet att generera avkastning inom såväl operativ verksamhet som i portföljinnehaven Kostnaden för avvecklingen uppgår till drygt 110 Mkr och belastade resultatet för 2021. Arbetet väntas vara genomfört under första delen av 2023.

Trots fortsatta investeringar är nettokassan stor och uppgick till 397 Mkr per 31 mars 2022. Kassan ger utrymme för värdeskapande investeringar inom befintliga verksamheter och till expansion inom nya områden.

Orealiserade värdeförändringar påverkade Q1-22
Under första kvartalet uppgick Concejos omsättning till 63,7 Mkr (49,4). Ökningen är främst en effekt av att SBF Fonder konsoliderades över hela första kvartalet 2022. Rörelseresultatet försämrades till -45,1 Mkr (-28,1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -142,4 Mkr (17,2). V/A uppgick till -12,05 kr (1,56). I resultatet ingår orealiserade värdeförändringar om totalt -124, 8 Mkr (24,1) varav -30,9 Mkr avser noterade bolag och som belastar rörelseresultatet och -93,9 Mkr avser kortfristiga placeringar och ingår i finansnettot.

Låg värdering – men osäkerhet hos investerare
Concejo har haft en tuff inledning av 2022. Kursen har sedan årsskiftet gått ner med 40% jämfört med en nedgång i OMX 30 om 15%. Delvis förklaras kursutvecklingen av det oroliga marknadsläget och en besvikelse över den uteblivna ordinarie utdelningen för 2021. Vi bedömer dock att delar av nedgången förklaras av osäkerhet kring den strategiska utvecklingen – hur ska den fortsatta nettokassan hanteras och ge avkastning, och osäkerhet kring planerna för de olika portföljinnehaven. Antalet nyinvesteringar har vuxit snabbt under 2021 och 2022. De underliggande värdena i framför allt de onoterade innehaven har relativt låg transparens. Börsvärdet uppgår till 474 Mkr. Kassan uppgick den 31 mars till 397 Mkr och det aktuella värdet på portföljinnehaven inom Concejo Tillväxt uppgår till 260 Mkr . Till detta tillkommer värdet av Firenor, SBF Fonder och övriga dotterbolag/intressebolag. Trots rabatten vidhåller vi en avvaktande syn till aktien i det kortare perspektivet men menar att värderingen ser attraktiv ut för en långsiktig investerare.

Författare Analysguiden