Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

Analys: De flesta sektorer besvikelser

wysiwyg_image

Med nolltillväxt i vinsterna på aggregerad nivå, kan ju knappast utvecklingen för börsens sektorer vara en glädjande läsning. Det är den inte heller.

Nolltillväxt

På aggregerad nivå uppvisade börsen nolltillväxt i vinsterna, medan medianen av de femtio största bolagen blev en nedgång på hela tio procent. Det är ett svagt utfall, även om vi bryter ner utvecklingen på sektornivå. Här är verkstadssektorn viktigast med knappt 40 procent av den samlade vinsten, följt av storbankerna med ungefär en fjärdedel, samt konsumentsektorn på 15 procent och IT/tele på knappt 10. Därefter har vi byggrelaterade bolag på 6 procents andel och basindustri på 5. De två återstående sektorerna, service och sjukvård, ligger på obetydliga procentandelar. Sex av åtta sektorer uppvisade en vinstnedgång, men förra kvartalet var relationerna de omvända. Däremot var försäljningen fortsatt bra. Alla utom en sektor (bankerna) visade tillväxt, vilket dock skall jämföras med alla sektorer förra kvartalet. Vår mätning baserar sig på medianen för respektive grupp, för att slippa inverkan från enstaka storföretag.         

Nedgång i verkstad

Verkstadsgruppen uppvisade en vinstnedgång på 2 procent, efter tio kvartal med tillväxt. Däremot ökade försäljningen (6 procent), vilket dock var den svagaste tillväxten på fem kvartal, trots att US-dollarn är markant högre än för ett år sedan och euro respektive pund något högre. Bankerna visade samtidigt ett vinstfall på drygt tio procent, samtidigt som intäkterna minskade med 3 procent. Det blir uppenbarligen allt tuffare för denna stabila sektor att hålla en uppåtriktad trend. Den tredje största sektorn, konsumentföretagen, uppvisade dock en vinsttillväxt på 4 procent, vilket visserligen var det sämsta på fem kvartal, men här får vi ändå gå tillbaka till fjärde kvartalet 2015 för att hitta en vinstnedgång. Försäljningen steg dock goda 7 procent, vilket emellertid var något sämre än de senaste tre kvartalen, men inte mycket.        

Byggsektorn en ljuspunkt

Av övriga sektorer kan byggsektorn lyftas fram som en överraskning. Vinsttillväxten blev 20 procent, efter en uppgång på 1 procent förra kvartalet, samtidigt som försäljningen ökade knappa 4 procent, vilket var något sämre än förra kvartalet. Det är inte storstilat, men byggsektorns bolag har haft en svag vinstutveckling sedan hösten 2017 och möjligen visar utvecklingen att utbud och efterfrågan på marknaden nu kommit mer i balans. IT/telebolagen fortsätter däremot sin svängiga och svaga utveckling. När det nu råder positiva tongångar kring Ericsson, uppvisar gruppen av IT-konsulter och telebolag en fallande vinst. Positivt är att försäljningen de senaste fyra kvartalen visar en ganska stabil tillväxt på 5 procent. Slutligen har vi basindustrin. Där är riktningen neråt i både försäljnings- och vinsttillväxt. Försäljningen föll 1 procent, vilket var det klart sämsta utfallet på sex kvartal, medan vinsterna föll för andra kvartalet i rad, nu med drygt 20 procent.         

Brustna förväntningar

Det är svårt att mäta vinstutfall mot prognos för sektorer, eftersom utfallet blir väldigt svängigt beroende på ett fåtal bolag i varje sektor. Däremot kan försäljningsutfallet ge en viss indikation på förväntansbilden. Då kan konstateras att bankerna överraskade positivt, trots den svaga utvecklingen, samtidigt som verkstadssektorn låg på ett svagt plus. Däremot uppvisade konsument, bygg, IT/tele och basindustri en försäljningsutveckling som låg tydligt under analytikernas prognoser (enligt Infront SME). Verkstadssektorn har haft positiva utfall under sex kvartal i rad, medan konsumentsektorns negativa utfall var den första besvikelsen på sju kvartal. Övriga sektorer växlar trendlöst mellan plus och minus, kvartal för kvartal.     

Och slutsatsen..?

Tuffare för de flesta sektorer, men byggsektorn är möjligen en ljuspunkt. Verkstadssektorn uppvisar visserligen en försämring, men inte minst den relativt goda försäljningstillväxten visar att det ännu inte är någon kris. Dessutom verkar placerarna ha ganska god koll på utvecklingen. Den markanta försvagningen i den svängiga basindustrin kan dock vara en indikation på att tuffare tider väntar även verkstadsföretagen. Bankerna är också ett orosmoment, som emellertid placerarna verkar vara beredda på. Konsumentsektorn, slutligen, uppvisar en relativt god stabilitet, men förväntningarna bland placerarna är samtidigt relativt högt uppskruvade.  

För grafik se bifogad PDF  

wysiwyg_image

Byggsektorns vinst är återigen på väg upp

Författare Peter Malmqvist