Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-20

Analys DevPort: Kvartalet summerar en urstark inledning på 2022

Detta är en betald analys på uppdrag av DevPort utförd av Analysguiden

Fortsätter leverera höga organiska tillväxttal
DevPort inleder året starkt och redovisar det bästa kvartalet såväl omsättning- som resultatmässigt i koncernens historia. Nettoomsättningen för det första kvartalet 2022 summerade till 132 MSEK, jämfört med 94 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det resulterar i en tillväxt om hela ~41 procent jämfört med första kvartalet 2021, varav ~39 procent var organisk. DevPort fortsätter därmed den starka utvecklingsresan som inleddes i början av 2021 när pandemieffekterna succesivt började avta. Det är det fjärde kvartalet i rad där tillväxten överstiger 35 procent. Tillväxten hänförs till en fortsatt stark beläggningsgrad på DevPorts konsulter men framför allt till den höga rekryteringstakten. Sett till antalet sysselsatta uppgick siffran vid slutet av kvartalet till 509 att jämföra med 383 vid samma kvartal förra året. Vi fortsätter att imponeras av DevPorts förmåga att attrahera nya konsulter på en marknad kännetecknad av hög konkurrens. Vad gäller framtiden är ledningens tongångar positiva och efterfrågan på DevPorts konsulter fortsatt hög. Däremot beskrivs komponentsbristen i rapporten som ett eventuellt osäkerhetsmoment framåt. Fortsätter komponentsbristen att råda är det inte osannolikt att fordonskundernas produktion och i slutändan resultatet påverkas. Det kan i sin tur innebära att utvecklingsprojekt nedprioriteras, vilket kan komma att påverka DevPorts konsulter. Det är endast en spekulation och koncernen har ännu inte sett några tendenser på det.

Lönsamhet över målsättningen
DevPort redovisade ett rörelseresultat om 10,8 MSEK för kvartalet. Resultatet är det starkaste någonsin och mer en dubbelt så bra som första kvartalet 2021. Rörelsemarginalen summerade till 8,1 (5,6) procent och DevPort överträffar således det lönsamhetsmål som styrelsen beslutade om för drygt sex månader sen. Det finns flera faktorer bakom den stärkta lönsamheten. Antalet sysselsatta konsulter har ökat kraftigt, vilket i kombination med god beläggningsgrad späder ut koncernens kostnader för administration och andra stödfunktioner. Samtliga av DevPorts tre affärsområden uppvisar även marginalförbättringar. Utropstecknet är koncernens största, Produktutveckling, som förbättrar rörelsemarginalen med fyra procentenheter. Framåt arbetar DevPort fortsatt med att rotera in konsulterna i mer lönsamma uppdrag och nyförsäljning, vilket väntas bidra positivt till lönsamheten framåt.

Undervärderat kvalitetsbolag – upprepad riktkurs
Rapporten kom in en bit över våra förväntningar varpå vi justerat upp våra prognoser. Vi bibehåller vår riktkurs om 43 kronor och anser fortfarande att aktiekursen misslyckas att reflektera den potential som finns i DevPort. Värderingen motsvarar 10,5 gånger EV/Ebit för 2022 och 8,7 gånger EV/Ebit för 2023.

Författare Analysguiden