Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-19

Analys DevPort: Tillväxtresan fortsätter och lönsamheten stärks

Detta är en betald analys på uppdrag av DevPort utförd av Analysguiden

Växer organiskt med 28 procent
DevPort levererar ett starkt kvartal såväl omsättning- som lönsamhetsmässigt. Nettoomsättningen för årets andra kvartal summerade till 134,5 MSEK, jämfört med 103,6 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det mynnar ut i en försäljningstillväxt om ~30 procent varav 28 procent var organisk. Tillväxten representeras av en fortsatt stark beläggningsgrad men framför allt en god rekryteringstakt, där antalet sysselsatta stigit till 524 gentemot 415 under samma kvartal förra året, en ökning med ~26 procent. Vad gäller utsikterna framåt är ledningens tongångar fortsatt positiva där efterfrågan beskrivs vara god inom samtliga av koncernens affärsområden. Likt föregående rapport ligger utmaningarna i att hitta relevant ingenjörskompetens, något som koncernen dock lyckats väl med att manövrera historiskt. Vi ser framför oss viss osäkerhet kring komponentsbristen samt ett svalare ekonomiskt klimat och huruvida det kan påverka fordonskunderna och i slutändan DevPorts konsulter. Det underliggande behovet inom fordonsindustrin beskrivs dock av ledningen vara på rekordhöga nivåer, framför allt relaterat till det stora utvecklingsbehovet för tillverkare att elektrifiera fordonsflottan.

Lönsamheten fortsätter utvecklas i rätt riktning
DevPort redovisade ett rörelseresultat om 11,8 MSEK för kvartalet. Justerat för engångsposter, omvärdering av tilläggsköpeskillingar, uppgick rörelseresultatet till 10,4 MSEK. Det motsvarar en justerad rörelsemarginal om 7,7 procent, gentemot fjolårets 4,9 procent. Det är en imponerande siffra där innevarande kvartal även innehöll en arbetsdag mindre än jämförelsekvartalet. Lönsamheten drivs av en kraftigt ökad personalstyrka i kombination med en god beläggningsgrad samt att DevPorts konsulter framgångsrikt roterat in i mer lönsamma uppdrag.

Gott om utrymme för opportunistiska förvärv
I vd-ordet lyfts återigen fram att koncernen aktivt sonderar den fragmenterade konsultmarknaden och utvärderar förvärvskandidater, vilket kan utgöra ett attraktivt komplement för att öka konsultstyrkan. DevPort har under det senaste åren genomfört en till två förvärv årligen och har en stark kassa om ~18 MSEK som tillåter det. Vid större förvärv finns även gott om utrymme att belåna balansräkningen, där nettoskulden/ebitda uppgår till låga nivåer vid 0,35.

Fortsatt attraktivt värderat
Vi anser fortfarande att aktien är billig på rådande kursnivåer och bibehåller vår riktkurs om 43 kronor. Värderingen motsvarar 10,3 gånger EV/Ebit för 2022p och 8,8 gånger EV/Ebit för 2023p.

Författare Analysguiden