Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-23

Analys Devyser: Uppnår högt ställda mål & USA blir intressant 2023

Detta är en betald analys på uppdrag av Devyser Diagnostics utförd av Analysguiden

Rekordomsättning och stora finansiella muskler
Devyser ökade omsättningen med höga 40 procent under fjärde kvartalet till 34 (24) mkr. Valutajusterat landade tillväxten på cirka 30 procent. Försäljningen ska dessutom ses i ljuset av ett starkt jämförelsekvartal med 38 procents tillväxt. Rörelseförlusten steg till 26 (14) mkr. Exkluderar vi engångskostnaden om 6,4 mkr relaterat till en reservering för en ”payback”-avgift i Italien uppgick siffran till 19,6 mkr. Omsättningen var cirka 8 procent bättre än Analysguidens prognos och rörelseförlusten (exkl. reserveringen) 40 procent sämre. Tillväxten under kvartalet tillskrivs enkom ökade volymer från direktförsäljning. Geografiskt är Europa klart störst men fokus framåt är fortsatt USA. Bland övriga marknader ingick Devyser ett distributionsavtal med en japansk aktör och vi förväntar oss tidiga intäkter från Japan vid årets slut. Bruttomarginalen steg till 79,5 (75,1) procent, trots ökade investeringar i produktionskapacitet (främst konsultkostnader) för att bädda inför högre volymer framåt. Kostnadsbasen (exkl. reserveringen) växte med ~31 procent, vilket är naturligt givet rådande expansionsfas och syns framför allt i högre försäljningskostnader (inkl. kostnader för CLIA-labbet i USA) samt ökade kostnader för administration. Den finansiella situationen är fortsatt urstark och nettokassan uppgick till 342 mkr vid årets slut.

Målleverans och viktiga milstolpar uppnådda
I samband med börsnoteringen stiftade Devyser långsiktiga finansiella mål. Två av dessa kan utvärderas på kort sikt – organisk tillväxt överstigande 30 procent årligen (inkluderar FX) och en bruttomarginal högre än 80 procent. När vi knyter ihop säcken för 2022 kan vi konstatera att båda målen överträffades där tillväxten till slut landade på 35 procent och bruttomarginalen 82 procent. Andra viktiga milstolpar har även uppnåtts under året. Däribland har Devyser erhållit IVDR-certifiering för sitt kvalitetsledningssystem samt för produkten inom fosterdiagnostik. Ett viktigt kliv in på den nordamerikanska marknaden har även tagits där bolaget vann en upphandlingsprocess i Kanada med deras icke-invasiva RHD-test. Affären validerade både produkten och Devysers förmåga att vinna internationella upphandlingar. Avslutningsvis har Devyser påbörjat etableringen av ett CLIAcertifierat laboratorium i USA, vilket förväntas vara i drift under slutet av Q2-23 och intensifierar satsningen i Amerika ytterligare.

Positiva tongångar inför högintressant 2023
Efter kvartalets slut lämnar vi våra omsättningsprognoser oförändrade men vi höjer våra kostnadsantaganden för både 2023 och 2024. Vår värdering påverkas marginellt, eftersom förluståret 2022 tas bort från kalkylen, och vi upprepar därför vårt motiverade värde vid 107 kronor. Ledningens tongångar framåt är positiva och mycket talar för att även 2023 blir ett år med överträffade mål.

Författare Analysguiden