Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-11

Analys Elanders: Engångsposter belastade resultatet i Q1

Detta är en betald analys på uppdrag av Elanders utförd av Analysguiden

Utvecklingen under Q1 2023
Elanders omsättning minskade organiskt med 2% under Q1 till 3 589 mkr, medan den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 6,0% jämfört med 5,5% i Q1 2022. Nyligen förvärvade Bergen Logistics fortsatte uppvisa en stark försäljningstillväxt i USA med låga tvåsiffriga tal. En tidigare aviserad justering av felaktigheter i ett av Elanders bolag i USA belastade rörelseresultatet i Q1 med engångsposter om -67 mkr. Det operativa kassaflödet ökade under Q1 till 512 mkr jämfört med 300 mkr under Q1 2022, och vid utgången av kvartalet uppgick den justerade nettoskulden till 2 905 mkr. Bolaget beskriver marknadsläget som fortsatt osäkert, och man bedömer att den höga inflationen och de stigande räntorna kommer fortsätta påverka konsumtionen negativt framöver.

Elanders närmar sig långsiktiga marginalmålet 7%
Den justerade EBITA-marginalen för Elanders uppgick under Q1 till 6,0%. Bolaget har sedan tidigare bestämt sig för att avveckla ej lönsamma delar av vägtransportverksamheten i Tyskland, samt att minska andelen köp- och säljaffärer för att därigenom förbättra marginalerna ytterligare. Detta kommer att minska omsättningen under 2023 med närmare 500 mkr, men öka rörelseresultatet och frigöra kapital. Elanders närmar sig därmed sitt långsiktiga marginalmål på 7%. Global logistik kommer fortsätta att växa framgent och Elanders stora tillväxtmöjligheter finns inom fyra områden: E-handel, Life Cycle Management, Outsourcing, samt Online Print.

Högre räntekostnader belastar finansnettot
Det högre ränteläget och den aktuella nettoskulden leder till högre räntekostnader. För att mildra de negativa effekterna av dessa arbetar man aktivt för att förbättra koncernens kassaflöden och minska mängden rörelsekapital. Efter Q1-rapporten behåller vi våra estimat för omsättning och justerad rörelsemarginal 2023 oförändrade, men justerar ned vinst per aktie 2023 och 2024 till 14,75 kr respektive 16,41 kr (tidigare 16,34 respektive 18,07) till följd av ett mer negativt finansnetto. Vi justerar även ned vår riktkurs till 200 kr (tidigare 225) för att reflektera att Elanders högre räntekostnader nu får en större påverkan på resultatet. Det är dock värt att beakta att Elanders är attraktivt värderat vid en internationell jämförelse med andra bolag inom Supply Chain Management.

Författare Analysguiden