Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-29

Analys Electra Gruppen: Starkt avslut i bolagets sista rapport

Detta är en betald analys på uppdrag av Electra Gruppen utförd av Analysguiden

Första kvartalet resultatmässigt klart över förväntan
Det första kvartalet 2022 är det sista kvartalet Electra Gruppen redovisar ett resultat som eget bolag. Från och med andra kvartalet ingår Electra som en del av Elon AB. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till närmare 13 miljoner kronor, men då redovisas en positiv engångseffekt på 7 miljoner kronor. Exkluderat denna engångseffekt uppgick rörelseresultatet till 6 miljoner kronor (3,8 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol), vilket var en förbättring med hela 55 procent mot fjolåret. Orsaken till den positiva engångseffekten är en återläggning av tidigare reservationer för tilläggsköpeskilling i samband med förvärvet av möbelkedjan Em home. Kravet för att tilläggsköpeskilling skulle utbetalas var att vissa parametrar och målsättning skulle vara uppnådda inom en bestämd tidsram – så blev inte fallet varvid tilläggsköpeskilling uteblev.

Omsättningsmässigt var dock kvartalet svagt. Under första kvartalet redovisade bolaget ett omsättningstapp på närmare 13 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Som orsak till den svaga omsättningstillväxten förklarar bolaget att tillgången till produkter, främst inom mobiltelefoni, i kombination med fördröjda leveranser minskat utbudet mot kund. Varuförsörjningen från Asien är fortsatt utmanande med avseende på komponentbrist av halvledare vilket lett till viss nedgång i produktionskapacitet hos bolagets leverantörer.

Nytt bolag väntas ge positiva synergieffekter
Samgåendet med Elon Group, under namnet Elon AB, förväntas resultera i positiva synergieffekter och en lägre kostnadsmassa. Synergieffekterna återfinns främst inom administration, ledning och andra överlappande funktioner. Som tidigare nämnts bedömer bolagen kostnadsbesparingar på motsvarande 50 miljoner kronor under de kommande fem åren. Integrationskostnader och andra engångskostnader för genomförandet uppskattas till 25 miljoner kronor, utslaget över de två första åren. Sammantaget ser vi väldigt goda möjligheter att det nya bolaget kommer att skapa en mer effektiv organisation och därmed utgöra ett hot mot övriga aktörer på marknaden inom brun- och vitvaror. Till dess att färdigt prospekt offentliggjorts kring det nya bolaget bygger våra estimat endast på Electra Gruppen. Jämfört med vår föregående analys, sista kvartalet 2022, lämnar vi våra estimat oförändrade. Vi räknar med att prospekt, inkluderande pro forma redovisning, kommer att offentliggöras under maj eller juni månad. Riktkurs på 75 kronor kvarstår.

Författare Analysguiden