Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Analys Elos Medtech: Rekordresultat, dämpad tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Elos Medtech utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Elos Medtech uppvisar en dämpad tillväxt under kvartalet men markant ökande resultat. Färdigställda fabriksinvesteringar under 2020, samt nya samarbeten ger en god potential. Vårt motiverade värde per aktie höjs därför något, till 120 kr.

Koncernens resultat före skatt under kvartalet ökade med drygt 60 procent till 10,0 miljoner kronor, att jämföra med en ökning på 50 procent förra kvartalet. En valutarelaterad positiv effekt i finansnettot på 2,2 miljoner kronor (f å -1,8) bidrog till ökningen. Även rörelseresultatet ökade kraftigt, med 28 procent, vilket gav en rörelsemarginal på 8,9 procent. De senaste tre kvartalen har marginalen varit relativt stabil på 8,5-9 procent. Bolagets långsiktiga mål är 13 procent.

Dämpad försäljningstillväxt

Försäljningen under det fjärde kvartalet föll däremot 6 procent, vilket var sämre än förra kvartalets tillväxt på 2 procent. Utvecklingen har inte påverkats av förvärv, men positiva valutaeffekter dämapde nedgången med ungefär 3 procentenheter. Samtliga tre affärsområden har en mer dämpad utveckling. 

Affärsområde Dental - kontraktstillverkningen drar

Affärsområde Dental svarar för 34 procent av koncernens försäljning och är specialiserat inom dentala implantat, som förutom kontraktstillverkning, även innefattar det egna digitala produktsortimentet inom Elos Accurate. Affärsområdet lyfte främst tack vare kontraktstillverkningen, som också fick en ny kund under kvartalet. Däremot backade de egna produkterna inom Elos Accurate med 20 procent, men här har bolaget under kvartalet tecknat ett distributionsavtal med Nobel Biocare för en del av produkterna. EBIT-marginalen för affärsområde Dental var 8,4 procent under kvartalet, vilket var något lägre än för helåret, som landade på 9,9 procent. 

Affärsområde Life Science - vändning i kvartalet

Affärsområde Life Science svarar också för 34 procent av koncernens försäljning och är specialiserat på formsprutning av polymer och skärande bearbetning i metall. Nedgången i försäljningen på 16 procent är i huvudsak en effekt av utfasningen av verksamheten i Bruel & Kjaer. Kvartalets omsättning var dock 19 procent högre än förra kvartalets och kvartalsresultatet det näst högsta under året. Kvartalets EBIT-marginal var den högsta av samtliga affärsområden på 16,3 procent, vilket också var högre än helårets 13,4 procent. Förbättringen beror delvis på att den avvecklade verksamheten hade relativt låg marginal. Under 2020 börjar fabriken i Skara att byggas ut, vilket kan pressa resultatet kortsiktigt.

Affärsområde Orthopedics - minskad marginal

Affärsområde Orthopedics svarar för 34 procent av koncernens försäljning. Verksamheten finns inom ortopedi och där specialiserat på spine, trauma och rekonstruktion. Affärsområdet uppvisade fortsatta framgångar inom robotkirurgi, som är ett område med generellt stark tillväxt. Under 2020 kommer därtill den nya fabriken i USA att tas i drift. Det ger en god potential under året, vilket till största delen förverkligas under andra halvåret. EBIT-marginalen i kvartalet blev 3,7 procent, vilket var lägre än för helåret, som uppgick till 7,6 procent.  

Utfall mot prognos för 2019

Det fjärde kvartalets försäljningstillväxt var väsentligt lägre än förväntat. Vår ökning för helåret på 12 procent, blev 7 procent. Det visar svårigheterna att kortsiktigt prognostisera försäljningen i en verksamhet som är projektdriven, med ofta stora order. Inför uppbygganden av ett affärsförhållande sker en lageruppbyggnad hos kunden, som följs av en försäljningssvacka för Elos, innan mer repetitiva leveranser tar vid. Vår prognostiserade EBITDA-marginal på 18,0 procent för 2019 blev dock något högre och landade på 18,2 procent. En markant ökad bruttomarginal från 28 till 31 procent är huvudförklaringen, men även lägre utvecklingskostnader bidrog till den högre marginalen. Generellt har bolaget haft ett tydligt kostnadsfokus under 2019.     

Prognos 2020-2024

För innevarande år räknar vi med att produktionsinvesteringen i Memphis, USA, kommer igång under det tredje kvartalet. Bolaget långsiktiga målsättning är en försäljningstillväxt på 10 procent per år. Vi tror att det kan komma att uppnås för helåret, men med en trögare start under det första kvartalet. Det beror inte bara på Memphisfabriken, utan även på att produktionen i Kina stått still kring det kinesiska nyåret och fram till mitten av februari på grund av virusutbrottet. Långsiktigt räknar vi med att bolaget levererar den målsatta tillväxten, men att de lyckats öka försäljningen med hela 20 procent under 2021 när fabriksinvesteringarna kommer upp i full kapacitet. Vi ser också ökad tillväxt genom samarbetet med Nobel Biocare inom de egna produkterna.

Resultatprognos 2020-2024

EBITDA-marginalen för 2020 beräknas bli 18,5 procent, vilket är något lägre än vår tidigare prognos på 19 procent. Förra årets första kvartal var starkt, genom avvecklingsvinster från det tidigare samarbetet med Bruun & Kjaer, samtidigt som fabriksinvesteringen i Memphis initialt gav ökade kostnader. Investeringen bör ge högre marginaler när leveranserna kommer igång under andra halvan av 2020. Därtill belastar den ovannämnda fabriksstängningen i Kina. Det första kvartalets marginal lär därför komma att bli klart lägre än förra året. På lång sikt räknar vi med att rörelsemarginalen går upp till drygt 12 procent, jämfört med dagens 9,5 procent och att det sker mot slutet av prognosperioden. Bolaget har visserligen en målsättning på 13 procents rörelsemarginal, men genom vår lägre marginal tar vi höjd för att det kan bli vissa inkörningsproblem i de nya fabrikerna. 

Motiverat värde 

Vårt motiverade värde sedan tidigare ligger på 115 kronor per aktie. Kring denna nivå ligger också börskursen efter en uppgång från ungefär 100 kronor efter förra rapporten. Beräknat på vår prognos 2020 ger dagens kurs ett p/e-tal på 28 och en EV/EBIT på 21. Det är klart högre än börsens genomsnitt, men inte överdrivet högt jämfört med andra bolag inom Medtech. Vi väljer att öka vårt motiverade värde något till 120 kronor per aktie. Utan den svårbedömda effekten på den kinesiska verksamheten, hade vi troligen gått något högre.  

 

wysiwyg_image

Den långsiktiga tillväxten i försäljningen är god

Författare Peter Malmqvist