Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-29

Analys Elos Medtech: Stark tillväxt i egna produkter

Detta är en betald analys på uppdrag av Elos Medtech utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Elos Medtech uppvisar en god tillväxt även i det andra kvartalet, inte minst i de egna produkterna inom affärsområde Dental. Störst tillväxtlyft redovisade emellertid Orthopedics, men högst rörelsemarginal har Life Science. 

Elos Medtech finns inom tre affärsområden - Dental, Orthopedics och Life Science. Bolaget har en viss del egna produkter, men merparten är kontraktstillverkning, främst specialiserad inom titan och rostfritt stål, samt högteknologiska plaster. Koncernens största produktområden är borrar, skruvar och implantat, samt vissa engångsartiklar i polymer. 

Kraftig försäljningstillväxt

Elos Medtech levererade för det andra kvartalet en stark försäljningstillväxt på 11 procent, utan någon hjälp av förvärv och med mycket god tillväxt i den egna produkten Elos Accurate. Mätt som rullande tolv månader var detta artonde kvartalet i rad som koncernen visade tillväxt. Av koncernens tre affärsområden var försäljningstillväxten störst i Orthopedics, med 33 procent, främst genom en stark ökning till befintliga kunder. Affärsområde Dental ökade försäljningen med 2 procent, främst genom en 19-procentig organisk tillväxt i Elos Accurate. Affärsområdet Life Science ökade försäljningen med drygt en procent tack vare en god efterfrågan från befintliga kunder, främst inom polymer kontraktstillverkning.

Rörelseresultatet ökade markant

Koncernens rörelseresultat för kvartalet trefaldigades, från 5,2 miljoner kronor för ett år sedan, till 15,6 miljoner detta kvartal. Det ökade rörelsemarginalen till 8,5 procent, från 3,1 procent för ett år sedan. Tillväxten i årstakt var starkare än förra kvartalet, då den fördubblades, men i kronor räknat var den lägre än förra kvartalets 21,4 miljoner. Det säsongsmässigt starka första kvartalet gick igen från ett år tidigare. Den goda trenden understryks av att marginalen, räknat på rullande rörelseresultat för 12 månader har gått upp fyra kvartal i rad, från 5,3 procent till 8,4.

Affärsområde Dental - stark tillväxt i egna produkter

Affärsområde Dental är specialiserat inom dentala implantat, som förutom kontraktstillverkning, även innefattar den egna produkten Elos Accurate. Affärsområdets rörelseresultat för det andra kvartalet blev 3,0 miljoner kronor på en organisk omsättningstillväxt på 2,2 procent, till 54,7 miljoner kronor. Här svarade Elos Accurate för en tredjedel, med en tillväxt på 19 procent. Affärsområdets rörelsemarginal blev 5,4 procent, men förra kvartalet var den 14,3 procent. Nedgången förklaras delvis av inkörning av nya produkter inom kontraktstillverkning. För Elos Accurate har nu ett flertal nya avtal har tecknats med globala implantatbolag, vilka förväntas vara igång i början av 2020. En distributör på den amerikanska marknaden har också kontrakterats och där startar försäljning under hösten.

Affärsområde Life Science - högst resultat och marginal

Affärsområde Life Science, som är specialiserat på formsprutning av polymer och skärande bearbetning i metall, levererade koncernens största rörelseresultat med 10,0 miljoner kronor, men redovisade en blygsam omsättningstillväxt på 1 procent, till 64,9 miljoner kronor. Resultatet gav koncernens högsta rörelsemarginal på mycket goda 15,4 procent. Förra kvartalet var rörelseresultatet 7,9 miljoner och rörelsemarginalen 10,9 procent.

Affärsområde Orthopedics - nya produkter drar kostnader

Näst störst resultat levererade Orthopedics, som inom ortopedi är specialiserat på spine, trauma och rekonstruktion. Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner kronor med en mycket kraftig omsättningstillväxt på 33 procent, till 64,5 miljoner kronor, helt på organisk väg. Det gav en rörelsemarginal på 6,4 procent, som dock var hela 11,6 procent under det första kvartalet, då vinsten var 6,5 miljoner. Resultat och marginal pressades detta kvartal av ökade kostnader för nya produkter med leverans under hösten, liksom av investeringar i den fördubbling av produktionsyta som pågår i Memphis, USA.

Valutadifferenser drar ner resultatet

En försämring av finansnettot drar ner tillväxten i resultatet efter finansiella poster. Det är effekter från valutakursdifferenser, som försämrat resultatet med 6,3 miljoner kronor. Trots detta ökade resultatet efter finansnetto med 65 procent till 8,6 miljoner. För de senaste 12 månaderna uppgår rörelseresultatet till 60 miljoner kronor, vilket är 54 procent över vinsten för helåret 2018. Resultatet efter finansnetto uppgår till 43,1 miljoner och har ökat 51 procent från årsskiftet.

Prognos 2019

I vår startanalys från den 4 juli räknade vi med en försäljningsökning på 15 procent för 2019 efter ett mycket starkt första kvartal med en ökning på 22 procent. Det andra kvartalets tillväxt blev 11 procent, vilket ger en tillväxt för rullande 12-månader på 16 procent. Vi behåller därför försäljningsprognosen för 2019. I startanalysen räknade vi med en EBITDA-marginal på 19,0 procent för 2019. För andra kvartalet uppgick denna till 17,1 procent och för halvåret till 17,8. Resultatet är belastat med relativt stora investeringskostnader, som vi emellertid tror kan bestå under resten av året. Vi reducerar därför EBITDA-marginalen något i prognosen för 2019 till 18,0 procent. Finansnettot för de senaste 12 månaderna ligger på 17,1 miljoner kronor, varav valutakursförluster på 4,2 miljoner. För helåret 2018 var valutaeffekten positiv med 0,5 miljoner kronor och det totala negativa finansnettot 10,4. Trots den markanta uppgången i kvartalet behåller vi vårt prognostiserade negativa finansnetto på 12,7 miljoner. Vi behåller även skattesatsen på 21 procent. Kvartalsrapporten ger däremot anledning att räkna med något högre investeringar för 2019 än tidigare, både i immateriella tillgångar och anläggningstillgångar. Mätt i procent av omsättningen ökar vi utgifterna för immateriella tillgångar från 2,5 till 3,0 procent, medan de materiella investeringarna ökas från 9 procent till 11 procent.

Motiverat värde 

Dagens aktiepris på 104 kronor innefattar, dels en kraftig uppgång i början av april från 70 till 78 kronor, dels ytterligare en kraftig uppgång till 91 kronor när rapporten för första kvartalet lämnades den 23 april. Det visar att den goda utveckling som bolaget visar har slagit igenom i kursen. Vårt motiverade värde ligger på 115 kronor per aktie. Skillnaden mot börskursen ligger troligtvis i att placerarna är tveksamma till uthålligheten i den kraftiga ökningen av rörelsemarginalen

wysiwyg_image

Rörelsemarginalen är på väg upp

Författare Peter Malmqvist