Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-28

Analys Embellence Group: Europeisk premiumaffär övertygar

Detta är en betald analys på uppdrag av Embellence Group utförd av Analysguiden

Stabilt kvartal i en orolig omvärld
Embellence Group överraskade med ett oväntat starkt tredje kvartal. Omsättningen ökade med nära 25 procent till 169,0 miljoner kronor (135,5). Amerikanska Artscape som förvärvades i mars bidrog med 23 procents tillväxt. Det justerade ebita-resultatet ökade till 23,4 miljoner (18,4), motsvarande en marginal på 13,8 procent (13,6). Utvecklingen var särskilt stark i Europa där ebita-resultatet ökade med nästan 11 procent i årstakt, trots negativa effekter från den avslutade ryska verksamheten. Storbritannien (Cole & Son) och Italien (Wall & Decò) utvecklades väl. I Norden tyngde lägre volymer och ökade marknadsaktiviteter resultatet som föll med 26 procent i årstakt. Segment Övriga världen ökade resultatet med hela 254 procent, drivet av Artscape-förvärvet. Noterbart är dock att Artscape utvecklats svagare under 2022 än 2021, varför Embellence inte behöver betala tilläggsköpeskillingen på nära 17 miljoner kronor.

Mindre prognosjusteringar – osäkert inför 2023
I spåren av den solida rapporten för tredje kvartalet justerar vi upp våra omsättnings- och vinstprognoser för helåret 2022 något. För 2023–2024 justerar vi emellertid ner prognoserna något givet allt fler signaler om en kommande lågkonjunktur där konsumenterna ser ut att få det tufft med hög inflation, högre räntor, höga elpriser och snart troligen också ökad arbetslöshet. Högre råvarupriser riskerar samtidigt att sätta press på bruttomarginalen. Osäkerheten i prognoserna framåt är dock stor. Embellence tydliga fokus på premiumsegmentet kan visa sig vara en större fördel än vi räknat med. Bolaget har dessutom aviserat ytterligare prishöjningar samt en kostnadsöversyn i den nordiska verksamheten, vilket ger stöd åt lönsamheten framåt.

Högintressant aktie för långsiktiga värdeinvesterare
Aktien steg med över 9 procent på rapportdagen till knappa 20 kronor – en uppgång som ska ses i ljuset av att kursen mer än halverats från introduktionskursen på 42 kronor i mars 2021. Även om osäkerheten är stor inför 2023 ser vi alltjämt att Embellence har goda förutsättningar att hantera en lågkonjunktur. Skuldsättningen är inte särskilt hög, lönsamheten är god och affären alltmer diversifierad såväl geografiskt som produktmässigt. På våra uppdaterade prognoser för 2023–2024 handlas aktien till riktigt attraktiva multiplar vid ev/ebita 6–7 samt p/e-tal på 7–10. I det korta perspektivet är kursutvecklingen svårbedömd, men med avstamp i vår långsiktiga syn på bolaget ser vi fortsatt en rimlig kurs på 34 kronor på ett års sikt, motsvarande ev/ebita 9 respektive p/e 12 på prognoserna för 2024. Aktien framstår som ett utmärkt alternativ för långsiktiga värdeinvesterare.

Författare Analysguiden