Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-09

Analys Embellence Group: Intressant risk/reward

Detta är en betald analys på uppdrag av Embellence Group utförd av Analysguiden

Fortsatt utmaning i Norden
Under Q1 2023 ökade Embellence Group omsättningen med 7,1 procent till 197,5 miljoner kronor (184,4). Den organiska valutajusterade till­växten var något negativ -3,1 procent, förvärvad tillväxt uppgick till 8,5% och positiva valutaeffekter uppgick till 1,7%. Det justerade ebita-resultatet uppgick till 27,1 miljoner (32,8), motsvarande en mar­­­ginal på 12,7 procent (17,8). Den nordiska verksamheten fortsatte att minska (-6,8%) även om bolaget noterar en viss återhämtning under slutet av kvartalet. Omsättningen i Europa var i nivå med föregående år, trots negativ påverkan från Ryssland om -1,7 miljoner. Verksamheterna i Storbritannien, Schweiz, Österrike, USA och Mellanöstern, alla med stor andel premiumprodukter, fortsätter att utveck­las väl.

Prognosticerar vinstökning under 2024
Vi behåller prognoserna för 2023 och 2024 och ser en fortsatt risk att framför allt den nordiska affären kommer att tyn­ga bolaget ytterligare några kvartal. Bolaget initierade ett be­s­pa­ringsprogram i slutet av 2022 som börjat ge effekt redan i början av 2023. Skulle efterfrågan försvagas ännu mer kan det inte uteslutas att ytter­ligare åtgärder tas. Ledningens fokus på ökad pre­mium­försäljning och diversifiering, såväl geografiskt som pro­dukt­mässigt, har betalat sig. Det – i kombination med en klart hanter­bar nettoskuldsättning gör att Embellence har goda förutsättningar att hantera ett svagt 2023. Opportunistiska förvärv kan inte uteslutas, men är inget vi vågar spekulera i. Vi räknar med en ökande vinst redan under 2024.

Aktien på låga multiplar – attraktiv uppsida vid vändning
Embellence-aktien handlas för närvarande kring 20 kronor, vilket innebär ungefär en halvering från introduktionskursen på 42 kronor i mars 2021. Aktien har därmed dragits med när investerarna ratat de flesta konsumentrelaterade bolagen på börsen. P/e-talet på 2022-års redovisade vinst är bara 7,8. Nuvarande värderingen anser vi ger möjlighet för den mer långsiktiga investeraren att titta närmare följa bolaget och utvecklingen då vi bedömer att bolaget kommer att öka sin vinst redan 2024. För ett Embellence som är tillbaka på banan från 2024 och framåt är värderingsmultiplarna väldigt attrak­tiva. Analysguiden fortsätter att lyfta blicken och ser en rimlig kurs på ev/ebita ~9 respektive p/e ~14 på prognoserna för 2024. Det ger en riktkurs på 32 kronor på ett års sikt.

Författare Analysguiden