Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-31

Analys Eurocon: "Bättre kvartal än befarat - rabattvärdering kvarstår"

Detta är en betald analys på uppdrag av Eurocon Consulting utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

Hållbar affär lockar

Eurocons affärsidé fokuserar på hållbarhet och genomsyras av ett effektivare nyttjande av naturresurser. Samhällstrenden är tydlig och skapar ett ökat behov av Eurocons lösningar. Bland annat har den statliga energikommissionen en målsättning om att halvera använd­ningen till 2030. Vidare sjösatte europeiska skogsnäringen en gemen­sam bioekonomisk forskningsagenda under november 2019 som ligger i linje med Eurocons verksamhet. Dessa trender mot ett effek­tivare resursutnyttjande bäddar för en långsiktig, hållbar tillväxt för bolaget.

Stark historik

Sedan 2004 har Eurocon aldrig redovisat förlust på helårsbasis och konsultbolaget har också haft en tendens att återhämta sig snabbt efter ekonomiska kriser. Bolaget redovisade bland annat en rörelse­marginal under 2007 och 2008 på 4,4 respektive 7,0 procent. Även försäljningen uppvisar liknande tendenser. Under finanskrisen mins­kade försäljningen med drygt 20 procent för att snabbt åter-hämta sig de kommande två åren. Historiskt har konjunktursdippar skapat bra köplägen i Eurocon och vi tror inte att denna gång är ett undantags­fall.

Minskat beroende av storkunder

Eurocons verksamhet har under perioder varit beroende av större enskilda projekt. Som ett resultat av detta har både försäljning och lönsamhet haft en tendens att straffas då större projekt avslutas. På sikt bör beroendet av enskilda större kunder minska. Det är också en trend som syns i bolaget, där den största enskilda kunden under 2018 motsvarade 33 procent av den totala försäljningen. Det kan jämföras med dagens förutsättningar, där ingen kund utgör mer än 10 procent av bolagets samlade försäljning. Det minskade storkundsberoendet ökar stabiliteten i Eurocons affär över tid och minskar volatiliteten i bolagets intjäning. 

Värderas försiktigt

Ställt mot en grupp konkurrenter ser Eurocon relativt lågt värderat ut. Sett som ett genomsnitt över de senaste tio åren har Eurocon levererat en rörelsemarginal på cirka 7,7 procent, vilket är i linje med eller högre än konkurrenterna. Idag värderas koncernen något lägre än norska Multiconsult med en EV/sales-multipel på 0,8. Eurocons försäljning värderas också betydligt lägre än ÅF Pöyry och Sweco. Baserat på den starka historiken är vår bild att bolagets värdering snarare bör ligga närmre ÅF Pöyry och Sweco och att värderingsgapet bör minska på sikt. Bolaget ser därför ut att värderas försiktigt av marknaden

Författare Analysguiden