Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-06

Analys Fastpartner: Växande kassaflöde hämmas av höjda räntor

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av Analysguiden

Utvecklingen under 2022
Fastpartners hyresintäkter ökade under 2022 med 8% till 1 998 mkr. Driftnettot ökade 8% till 1 398 mkr och överskottsgraden uppgick till 70%. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till -864 mkr under 2022 och fastigheternas marknadsvärde uppgår till 35,7 mdkr. Den underliggande fastighetsverksamheten går fortsatt starkt och genererar ett växande kassaflöde som dock motverkas av kraftigt stigande finansieringskostnader. Sammantaget ledde detta till ett minskat resultat efter skatt på 85 mkr för 2022 jämfört med 3 368 mkr under 2021. Vid årsskiftet uppgick det rullande förvaltningsresultatet på årsbasis till 790 mkr, vilket var en minskning från 1 050 ett år tidigare, och det långsiktiga substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 106,70 kr.

Sänker utdelningen för att säkra kreditrating
Styrelsen för Fastpartner föreslår sänkt utdelning på bolagets A-aktie till 0,50 kr och på D-aktien till 2,50 kr för att bibehålla bolagets kreditvärdighet på Investment Grade-nivå. Man betonar från bolagets sida att den föreslagna utdelningssänkningen enbart bygger på önskan att stärka betyget, och tillsammans med andra åtgärder som vidtas hoppas bolaget kunna uppnå detta. Fastpartners bedömning är att centralbankens ränta kommer att förändras under de kommande 12 månaderna, vilket avsevärt kommer att förbättra företagets kassaflöde och skapa förutsättningar för en högre kreditvärdighet.

Vi upprepar riktkurs 92 kr
Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i de sex kärnmarknaderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping och Gävle. Då i stort sett samtliga hyresavtal är indexreglerade medför uppräkningen av KPI-index en betydande tillväxt i bolagets hyresintäkter. Bolagets långsiktiga finansiella mål innefattar bl a att det rullande årliga förvaltningsresultatet ska nå 1,5 mdkr 2025, vilket ger aktien långsiktig uppsida. Vidare vill man nå en överskottsgrad på 75%, samt hålla en nettobelåning som understiger 48%. Man har även en vision att till 2030 uppnå 100% klimatneutralitet, och fjolårets arbete med energieffektivisering i beståndet ledde till en tydlig minskning av bolagets energianvändning. Vi upprepar vår riktkurs 92 kr för Fastpartner baserat på en jämförande värdering.

Författare Analysguiden