Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-17

Analys Ferroamp: "Exponentiell tillväxtresa fortsätter under 2021"

Detta är en betald analys på uppdrag av Ferroamp utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

68 procent tillväxt 2020 – men svalt avslut på året

Ferroamp redovisade en nettoomsättning för fjärdekvartalet 2020 på 20,1 miljoner kronor, jämfört med 18,9 miljoner kronor under samma period föregående år. Det ska noteras att bolaget hade engångsintäkter motsvarande 5 miljoner kronor relaterade till en battericontainer utvecklad med Vattenfall, samt Batteribidraget. Justerat för dessa landar ökningstakten på 44,4 procent. Totalt sett för helåret 2020 kom nettoomsättningen in på 76,8 miljoner kronor, jämfört med 45,9 miljoner för 2019. Det ger en imponerande tillväxttakt på 67,7 procent. Förlusterna fortsatte att öka, helt enligt plan och logiskt i takt med att försäljningen växer. Rörelseförlusten landade på 8,9 miljoner kronor för fjärde kvartalet, att jämföra med 6,7 miljoner 2019. Positivt är att marginalförbättringarna består, trots en tuff avslutning på året. Sett över helåret landade rörelsemarginalen på -42,5 procent, att jämföra med -52,5 procent för helåret 2019. Det visar att industrialiseringen av produkterna ger resultat och ger goda förhoppningar om ytterligare lönsamhetsförbättringar under 2021.

Tillväxttrigger i återinfört solenergistöd

Vi har i tidigare analyser flaggat för den potentiella negativa effekten för Ferroamp som följer av att stödet för utbyggnad av solel till mindre fastigheter avvecklades i början av juli. Det leder med all rimlighet till lägre investeringsvilja och kan till viss del förklara den relativt svaga försäljningsutvecklingen under fjärde kvartalet. Vår bedömning att denna osäkerhet förskjuter projekt till framtiden kvarstår. Vid årsskiftet 2020/21 införs nya stödsystem, vilket – i kombination med en allmänt högre investeringsvilja inom förnyelsebar energi – bör leda till en accelererad tillväxt för Ferroamp.

Internationell order – ett kvalitetskvitto

Under kvartalet har Ferroamp haft framgångar i internationali­seringsarbetet. Tillsammans med svenska batteritillverkaren Nilar och holländska Indutecc har bolaget erhållit en order från det nederländska försäkringsbolaget a.s.r. Affären är ett kvitto på att Ferroamps affär är internationellt gångbar. Vi ser positivt på bolagets framtida expansionsmöjligheter i de icke nordiska länderna.

Ser uppsida i aktien

Vi gör mindre justeringar i våra tillväxt och lönsamhetsprognoser, samt skruvar ned den förväntade investeringstakten och kapitalbindningen i bolaget. Vi ser ett motiverat värde på 94 kronor per aktie.

Författare Analysguiden