Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-14

Analys Ferroamp: Ökad leveransförmåga men lönsamhet dröjer

Detta är en betald analys på uppdrag av Ferroamp utförd av Analysguiden

Tillfälliga fördyringar fortsätter pressa resultatet
Ferroamp redovisade en nettoomsättning om 48,0 (29,0) miljoner kronor för bolagets tredje kvartal. Det motsvarar en organisk tillväxt om 66 procent jämfört med samma kvartal under fjolåret och en minskning med ~8,5 procent jämfört med det rekordstarka föregående kvartalet. Givet att det inte finns några egentliga säsongseffekter att tala om förklaras den sekventiella minskningen av lägre volymförsäljning. Tongångarna framåt är dock positiva och ledningen skriver i vd-ordet att orderboken är ”extremt stark”. Dessvärre redovisas inte denna siffra utan vi får blicka till de kortfristiga fordringarna som växt till ~56 (~40) miljoner kronor. Rörelseresultatet för kvartalet försämrades till -11,0 (-9,7) miljoner kronor och är fortsatt tyngd av dyra spotköp, ofördelaktiga valutakurser samt en sämre produktmix. Exkluderar vi kostnader för tillfälliga fördyringar uppgick bruttomarginalen till 29 (19) procent, en minskning från andra kvartalets 31 procent. Ferroamp har således en bra bit kvar till målsättningen om 40 procent, vilket på sikt kan uppnås i takt med att fler produkter industrialiseras. Vidare beskriver ledningen att de är svårt att bedöma när utsikterna kring komponentsbristen kommer att förbättras men lämnar en prognos om att läget kan ljusna först under mitten av 2023.

Viktiga avtal stärker produktionskapaciteten
Ferroamp aviserade i september att de befintliga samarbetet med kontraktstillverkaren NOTE utökats, vilket innebär att nuvarande produktionstakt av EnergyHub XL kommer att fördubblas. Därtill har Ferroamp ingått ett tillverkningsavtal med norska elektroniktillverkaren Kitron. Avtalet berör framför allt tillverkning av EnergyHubsystemet till villor. Genom avtalet kommer produktionen av Energy-Hub Wall 14 att tredubblas. Tillverkningen sker i Polen och är en viktig del inför den framtida uppskalningsprocessen utanför Sveriges riksgränser. Naturliga marknader för Ferroamp att träda in på är bland annat Holland och Tyskland, där stora energiomställningar pågår och bolaget har godkända patent. Expansionen ligger sannolikt några år bort givet att Ferroamp ännu inte kan tillfredsställa efterfrågan på den svenska marknaden. Vad gäller den utökade produktionen är Note och Kitron i test-fas och bolagets förhoppning är att produktion och leverans kan inledas redan under innevarande kvartal, Q4-22.

Justerar motiverat värde till 70 (79) kr
Sammantaget kommer rapporten in under våra förväntningar såväl omsättning- som lönsamhetsmässigt. Visibiliteten framåt är begränsad, vilket medför att framför allt försäljningen är svår att prognostisera. För att ta höjd för osäkerheten justerar vi ned våra förväntningar under hela vår prognosperiod. Våra sänkta försäljningsprognoser spiller även över på våra resultatförväntningar. När engångseffekter från komponentsbristen börjar avta är likaså svårbedömt, varför vi flyttar fram förväntad breakeven till 2024.

Författare Analysguiden