Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-21

Analys Ferroamp: Under dyra spotköp växer en fin bruttomarginal

Detta är en betald analys på uppdrag av Ferroamp utförd av Analysguiden

Rekordförsäljning men till priset av hög spotkostnad
Ferroamp ökade omsättningen med 185 procent under Q4-22 till 63 (22) mkr. Sekventiellt mot Q3 växte försäljningen med 32 procent. Rörelseförlusten steg till 28 (12) mkr. Omsättningen var cirka 10 procent högre än Analysguidens prognos och rörelseförlusten drygt 140 procent. Förklaringen till den stora kostnadsökningen är flerfaldig. Ferroamp tampas fortsatt med dyra spotköp för att säkra komponenter och leva upp till leveransåtaganden. Det tyngde resultatet med 17 (2) mkr. Ytterligare stora kostnadsökningar syns i personalkostnader samt övriga externa kostnader som tillsammans landade på 46 (24) mkr. Samma siffra under Q3-22 uppgick till 28 mkr. En delförklaring är två engångsposter – en kostnad till tidigare ledning (2,6 mkr) samt en skillnad mellan Q4 och Q3 på cirka 2,5 mkr kopplat till semesterlöneskuld. Utöver det förklaras ökningen av en dyrare mix av mer senior personal samt ökade konsultkostnader (främst FoU).

Gigantisk orderstock och förbättrade utsikter
Vid ingången av 2023 aviserade Ferroamp att orderstocken uppgår till 350 mkr där merparten förväntas levereras under H1-23. Produktionskapaciteten har förbättrats, via det utökade samarbetet med Note samt Kitron, och ger goda förutsättningar för att konvertera orderstocken. Det skulle innebära att försäljningen redan under H1-23 kraftigt skulle överstiga fjolårets dito. Analysguiden räknar konservativt med att ~60 procent (210 mkr) av orderstocken levereras under första halvåret. Ytterligare en upplyftande punkt i rapporten är den underliggande bruttomarginalen, det vill säga rensat för tillfälliga fördyringar, som uppgick till 37 (16) procent. Siffran kan ställas i relation till målsättningen om 40 procent för 2022 som stiftades i samband med börsnoteringen 2019. Vidare fortsätter Ferroamp med stora investeringar för att ta fram nästa generations produkter, vilket övertid kommer stärka bruttomarginalen ytterligare. Hela produktportföljen är ännu inte fullt industrialiserad och vi räknar med att när arbetet är slutfört kan bruttomarginalen stiga till omkring 45 procent.

Upprepar motiverat värde vid 70 kr
Aktieägarna i Ferroamp reagerade negativt på rapportdagen och aktien stängde -10 procent. Omsättningen överträffade förväntningarna men kostnadsutvecklingen var en stor besvikelse. Gällande spotköpen förväntar sig Ferroamp en avsevärd förbättring under H1-23. Givet att Ferroamp nu presenterat sin orderstock, som var större än vår tidigare omsättningsprognos för 2023, justerar vi upp försäljningen till 460 (325) mkr. Här ska tilläggas att en sådan upprampning binder mycket rörelsekapital, likt varulagret i Q4-22, och kan innebära att mer rörelsekapital behöver tillskjutas. Kassan vid slutet av 2022 uppgick till 55 mkr. Ledningen räknar inte med kapitaltillskott utan arbetar med att fler leveranser ska gå direkt från Note och Kitron till kundens lager och inte behöva passera ett tredjepartslager.

Författare Analysguiden