Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Analys Hanza: Håller uppe marginalen

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Hanzas resultat i tredje kvartalet 2019 var marginellt svagare än vår prognos vilket dock förklaras av extraordinära kostnader. Vi sänker riktkursen i Bas-scenariot till 18,2 kronor (tidigare 20,7 kronor), då vi tror på en konjunkturavmattning i kombination med en något högre skuld än väntat efter förvärvet av Ritter.

Med förvärvet det tyska bolaget Ritter Elektronik GmbH växer Hanza-koncernen och får ett starkare fotfäste i Centraleuropa med produktionsenheter i Tyskland som är ett nytt land och Tjeckien där det finns två produktionsenheter. Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina.

Hanza nådde ett rörelseresultat på 14 miljoner kronor under kv3/2019. På EBITA-nivå och rensat för extraordinära poster nådde bolaget ett resultat på 24 miljoner kronor i kv3/2019 jämfört med 22 miljoner kronor kv3/2018. Rörelsemarginalen efter avskrivningar låg kvar på 4 procent under kv3/2019, samma som kv3/2018.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 18,2 (20,7) kronor i vårt Bas-scenario. Det högre värdet beror främst på en förbättrad hävstång efter köpet av det tyska bolaget Ritter Elektronik för cirka 4 ggr rörelseresultatet. Med en känslighetssimulering om +/-10 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% i årlig kalkylränta, varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 12,5 (14,8) kronor i ett Bear-scenario till 24,4 kronor (27,1) i ett Bull-scenario. Vi har då räknat med en mindre förbättring av lönsamheten under prognosperioden. Med detta sagt kommer bolaget uthålligt upp i en rörelsemarginal om 4,1 procent i det mest positiva scenariot. Här finns givetvis en potential i aktien om bolaget skulle lyckas överträffa denna nivå. Vad gäller räntebärande nettoskuld har vi för jämförbarhetens skull räknat exklusive leasingskulder, vilket inkluderas i balansräkningen som en följd av implementering av IFRS16-redovisningsprinciper. Pensionsåtganden hänförliga till det förvärvade Ritter Elektronik har tillkommit i balansräkningen enligt IFRS16.  

Författare Bertil Nilsson