Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-30

Analys Infracom: Stabila IT-tjänster mycket attraktivt

Detta är en betald analys på uppdrag av Infracom Group utförd av Analysguiden
wysiwyg_image

InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster med fokus på telefoni och IT-tjänster i egna datahallar. Verksamheten har en mycket god lönsamhet och stabilitet. Det gör aktien attraktiv i dagens mycket osäkra börsklimat.

InfraCom driver och utvecklar molnbaserade tjänster, med fokus på molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, liksom datakommunikation. Kunderna är främst mindre och medelstora företag som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Verksamheten bedrivs hittills enbart på den svenska marknaden, men målsättningen är att växa främst i övriga Norden. Bolaget är noterat på Spotlights premiumlista Next. 

Höga tillväxtmål

Kärnan i företaget startades 1999, men de senaste fyra åren har koncernen vuxit kraftigt via förvärv. Målsättningen är att öka omsättningen med 15-20 procent per år, både genom förvärv och organisk tillväxt. Målet för EBITDA-marginalen är 15-20 procent, vilket bolaget klarat i det övre intervallet de senaste tre åren. Även marginaltrenden per kvartal skvallrar om en mycket hög stabilitet.

Verksamhetens tre ben

Datacenters - InfraCom driver själva större delen av sina datacenters. Där producerar gruppen alla dotterbolagens tjänster.. Tjänsterna skall ha hög driftsäkerhet och hög tillgänglighet genom dubblerad strömförsörjning, kyla och internetkapacitet.

Egenutvecklade plattformar - InfraCom är plattformsleverantör inom molntelefoni, Teamstelefoni och molnbaserad IT-drift. Bolaget har egna utvecklingsavdelningar som kan tillgodose kunders särskilda behov utan att vara beroende av en tredjepartlösning med en separat mjukvaruleverantör eller vara fast i olika licenslösningar.

Tjänster - Med hjälp av plattformarna och företagets olika datacenter skapar koncernen erbjudanden, som skall hjälpa kunderna att bli mer effektiva. Dessa framgår nedan. 

Verksamhetens tjänster

Inom Molnbaserad telefoni har koncernen ett brett utbud av molnbaserade telefonitjänster genom den egenutvecklade plattformen Weblink Unified 2.0. Kunden har tillgång till de absolut senaste funktionerna, vilka därtill är skalbara.  

Inom Arbetsplats som tjänst erbjuder koncernen färdiga arbetsplatser där en stor förtjänst för kunden är att datorn är helt säkrad, eftersom alltmer och viktig information ligger digitaliserad. InfraCom tillhandahåller de senaste funktionerna och uppdateringarna på samtliga arbetsstationer. Efterfrågan på denna tjänst är stor just nu, när alltfler måste jobba hemifrån.   Inom tjänsten Virtuell server är fokus bland annat på de kunder som har affärssystem som inte är anpassade för att ligga i molnet. I övriga fall läggs kundens affärssystem i InfraComs serverhallar och delar utrymme med andra företag, säkert och virtuellt.

Tjänsten Internet fiber bygger på levererar av internetkapacitet i senaste utförande, vilket ger kunden en jämnare och bättre upplevelse jämfört med konkurrenterna.

Bra försäljningstillväxt

InfraCom Group har haft en god försäljningstillväxt sedan starten av koncernen i mitten av 2017. Då låg den kvartalsvisa försäljningen på ungefär 30 miljoner kronor per kvartal. För de senaste kvartalen har försäljningen legat på ungefär 50 miljoner kronor, där det senaste kvartalet 2019 var det bästa på 55,5 miljoner. Utvecklingen är samtidigt mycket stabil. 

Bra resultatutveckling

Resultatet före skatt under kalenderåret 2019 har stigit med 7 procent till 18,1 miljoner kronor, medan vinsten för det sista kvartalet ökade med 1 procent till 3,6 miljoner. Resultatet belastas då av avskrivningar på immateriella tillgångar motsvarande ungefär 21 miljoner kronor för helåret, vilket är en effekt av att bolaget följer redovisningsreglerna i K3. När bolaget 2021 övergår till IFRS kommer resultatet att öka med ungefär lika mycket. Om vi räknar med denna förändring redan idag ökade helårsresultatet 2019 med 24 procent till 41 miljoner kronor, medan uppgången i kvartalsresultat i årstakt för det fjärde kvartalet hade blivit goda 14 procent.

Prognoser mycket osäkra

Den explosionsartade utvecklingen från den 22 februari i år då den första personen i Italien avled i Covid 19 gör prognoser synnerligen osäkra. Nedstängningen av de stora länderna inom EU medför ett bortfall av global efterfrågan, som är extrem. Rimligen påverkar detta även InfraCom genom att en del kunder får problem. Emellertid finns även en motverkande faktor. Det gäller den explosionsartade ökning av hemarbete som vidtagit i virusepidemins spår. För detta står bolaget mycket väl rustat och kan på kort sikt förse kunder inom företagets serviceområde Arbetsplats som tjänst med datorer och växlar för ökat hemarbete.

Kursutveckling sedan introduktionen

Bolaget har haft en relativt svängig kursutveckling sedan introduktionen 2019. Intervallet har varit ungefär 10-12 kronor per aktie. Toppen nåddes i maj förra året på 12,90 kronor och dagens kurs på 7:80 ligger något under noteringarna från introduktionen. Nedgången sedan början av mars är dock förhållandevis liten.  

Låga värderingsmultiplar

För kalenderåret 2019 redovisade bolaget en vinst per aktie, som ger ett p/e-tal räknat på genomsnittskursen för 2019 på 13. Räknat på dagens kurs på 7:80 och vår vinstprognos för 2020 sjunker p/e till 9. Detta är ett av de lägsta p/e-talen för ett lönsamt bolag som vi uppmätt. Granskar vi i EV/EBIT-multipeln (rörelseresultatet i relation till marknadsvärdet på eget kapital och räntebärande skulder) blir denna 11 räknat på utfallet 2019 och kursens årsgenomsnitt. Räknat på dagens kurs och vår prognos för 2020 får vi en EV/EBIT på 8. Det är också mycket lågt.

Motiverat värde

Vår slutsats blir att den dagens kursnivå på 7:80 innefattar en hög riskpremie. Det är förståelig mot bakgrund av rådande osäkerhet och att bolaget har en kort historik. Vår bedömning är emellertid att bolaget borde klara den kraftiga konjunkturnedgången bättre än de flesta andra börsbolag. Därför kommer placerarna successivt att omvärdera risken i bolaget. Vi ser därför ett motiverat värde på aktien under rådande osäkerhet kring 10:00 kronor.

(För ytterligare information om analys och värdering, se bifogat PDF-dokument)

 

 

 

wysiwyg_image

Stabil resultatutveckling även per kvartal

Författare Peter Malmqvist