Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-02

Analys Kollect on Demand: Kassan påfylld och fortsatt tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Kollect on Demand Holding utförd av Analysguiden

Uppvisar nästan 60 procents tillväxt
Kollect on Demand rapporterar ytterligare ett starkt kvartal där bolaget fortsätter på den inslagna tillväxtresan. Intäkterna under kvartalet uppgår till hela 19,2 miljoner kronor (12,1), vilket motsvarar en ökning på 58 procent från samma kvartal föregående år. Intäkterna ökar även sekventiellt då bolaget växer 14 procent sedan föregående kvartal. Bolaget rapporterar ett bruttoresultat på 6,9 miljoner kronor under kvartalet (4,3), vilket motsvarar en bruttomarginal på 36 procent. EBITDA-förlusten uppgår till -2,9 miljoner kronor (-3,6) och bolaget rapporterar ett resultat på -3,8 miljoner kronor (-4,1). Sammantaget fortsätter bolaget uppvisa stark tillväxt på ett kostnadseffektivt sätt. Den starka utvecklingen fortsatte in i oktober med 47 procents tillväxt.

Höga återkommande intäkter och effektivitet
Bolaget lyfter också fram utvecklingen för de återkommande intäkterna, som uppgår till 11,2 miljoner kronor under kvartal (6,7). Detta innebär en ökning med 66 procent sen föregående år, ett bevis på att bolagets strategi med fokus mot denna del av intäktsmixen fungerar väl. Återkommande intäkter utgör nu cirka 58 procent av bolagets totala intäkter (56). Effektivisering har också varit ett fokusområde som bolaget nu uppvisar goda resultat på. Detta mäts delvis genom intäkter per anställd, vilket fortsätter öka under kvartalet. En viktig punkt här är också utrullningen av tekniska lösningar, där bolaget under kvartalet infört nya IT-system som automatiserar manuella och rutinmässiga arbetsflöden. Detta spelar troligt en stor roll i bolagets fortsatta förmåga att växa på ett kostnadseffektivt sätt.

Framgångsrik finansiering från teckningsoptionerna
Vid vår förra analys hade teckningsperioden från teckningsoptionsprogrammet TO1 just inletts. Det är uppmuntrande att se att utfallet blev positivt med en teckningsgrad på hela 99 procent för programmet. Detta innebär att bolaget nu tillförs cirka 30,2 miljoner kronor innan emissionskostnader och antalet aktier ökar från 5,9 miljoner till 9,6. Bolaget har använt detta bland annat till att reducera sin skuldsättning under kvartalet. Sammantaget innebär det att Kollect lämnar kvartalet med 16,2 miljoner kronor i kassan, vilket bådar väl för utförande av den tidigare annonserade 2024-strategin. Det fria kassaflödet under kvartalet, vilket exkluderar kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till -2,7 miljoner kronor. Detta innebär att även om investeringarna i teknik kommer fortsätta så ser bolaget välfinansierat ut den kommande tiden.

Vi har genomfört smärre förändringar i våra estimat men håller i stort kvar vid våra tidigare prognoser. Med hjälp av en DCF-värdering upprepar vi vårt motiverade värde på 17–21 kronor på 12–18 månader sikt.

Författare Analysguiden