Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

Analys Leading Edge Materials: Attraktiva tillgångar

Detta är en betald analys på uppdrag av Leading Edge Materials utförd av Analysguiden

Omvärldens fokus på kritiska råmaterial ökar
Som en konsekvens av de senaste månadernas händelser tas flera initiativ för att länder skall säkra upp sina kritiska råvaror där inte minst sällsynta jordartsmetaller ingår. Flertalet övriga råvaror ingår också och man ser i ökande grad att det inte är hållbart att all viktig gruvnäring skall ligga långt från hemmaplan och att man förlitar sig på import där gruvdriften ofta ger stora miljömässiga och sociala negativa avtryck. Medvetandet och diskussionen om detta ökar vilket är positivt för europeisk gruvdrift. Även USA är drivande i detta då man under den stora gruvkonferensen (PDAC) i Kanada tillkännagav ett nytt initiativ, the Minerals Security Partnership (MSP), där man tillsammans med andra länder inklusive Sverige avser samarbeta för att förbättra tillgången till kritiska råmaterial genom bland annat underlättandet för privata och publika investeringar över hela värdekedjan. EU planerar också att ta lansera en investeringsfond (The European Raw Materials Fund) uppgående till ca EUR 2 mdr avseende investeringar i kritiska råvaror för att minska utsläpp genom ökad elektrifiering.

Projekt – Woxna, Norra Kärr och Rumänien
Woxna är en grafitgruva i Hälsingland som planerar att producera anod­­­­material till batterimarknaden. Bolaget utvärderar sedan några månader möjligheten att starta Woxna-gruvan för att på kort sikt även kunna sälja traditionella grafitprodukter. Man är i diskussion med att utvärdera marknaden samtidigt som arbetet pågår med att utvärdera material för anodmaterial. Bolaget har ett samarbete med Sicona i Australien dit man skickat grafitmaterial för utvärdering av slutanvändning i batterier.

I Norra Kärr har bolaget anpassat sin tillståndsprocess och återkallat sitt tidigare överklagande och avser inleda en Natura 2000-tillståndsansökningsprocess. Detta då ett nyligen avslutat rättsfall angående Bolidens kopparprojekt Laver fastställde kravet att ett Natura 2000-tillstånd krävs innan utvärdering av en bearbetningskoncession kan ske.

Bolaget har också nyligen signerat ett exklusivt undersökningstillstånd för sitt projekt i Rumänien vilket ger möjlighet att påbörja undersökningsarbete för att följa upp tidigare prospektering. Man har även fått bekräftat från National Agency for Mineral Resouces att de godkänt första årets prospekteringsarbete där fokus kommer ligga på kartläggning av ytan, geofysiska studier och ytprovtagning. Resultaten av årets arbete kommer ge vägledning inför fortsatt arbete under 2023. Ett antal stenprover från området har visat på höga halter av bl a kobolt, nickel samt guld.

Stor uppsida mot preliminära ekonomiska värden
De senare tidens ränteuppgång och inflationstryck har påverkat många bolag negativt på börsen, även Leading Edge aktiekurs har gått ned utan specifika negativa bolagsnyheter. Även om finansieringsmöjligheterna för bolag har försvårats generellt bedömer vi att bolaget har tillgångar av strategiskt värde som potentiellt kan göra finansiering något lättare.

Det beräknade nuvärdet av bolagets två pro­jekt uppgår till cirka 20 gånger dagens börsvärde, enligt de scopingstudier (se not på sid 2) som bolaget redovisade i somras. Den stora diskrepansen anser vi ligger till stor del i finansieringsbehov samt att bolaget måste erhålla nödvändiga tillstånd för vidareutveckling av Norra Kärr. Då inget negativt skett specifikt för bolaget anser vi fortsatt att värderingen borde ligga i intervallet 3,50–5 kronor per aktie.

På sikt är potentialen ännu större vid lyckad kommersialisering av grafitprojektet, erhållen bearbetningskoncession med efterföljande utveckling för Norra Kärr samt eventuella positiva resultat från undersökningarna i Rumänien. Risknivån i ett gruvbolag innan produktionen dragit i gång är samtidigt mycket hög.

Författare Analysguiden