Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-21

Analys Lipigon: Närmar sig kliniska studier

Detta är en betald analys på uppdrag av Lipigon Pharmaceuticals utförd av Analysguiden

Sista prekliniska säkerhetsstudien avklarad
Den andre februari meddelade Lipigon att bolaget slutfört sin sista prekliniska säkerhetsstudie med Lipisense. Studien pågick under en månads tid och syftade till att undersöka säkerheten och tolerabiliteten för Lipisense vid flertalet doser och ökande dosering i djurmodell. Utöver positiva resultat avseende toleransen observerades även en dosberoende sänkning av blodfettet triglycerid i djuren.

Lipisense tar nästa steg mot test på människa
Efter att Lipigon nu slutfört samtliga prekliniska säkerhetsstudier har klinisk prövningsansökan inskickats till Läkemedelsverket, en viktig milstolpe för bolaget. Läkemedelsverket har därefter maximalt 60 dagar på sig att inkomma med svar gällande ansökan. Förutsatt att beskedet är positivt förväntar sig Lipigon att inleda fas 1-studien under andra kvartalet 2022. Syftet med fas 1-studien är främst att utvärdera säkerhetsparametrarna toxicitet (grad av giftighet) och farmakokinetik (upptag i kroppen) men biomarkörer kommer också mätas, främst triglyceridnivåer. Fas 1-studien planeras genomföras på friska frivilliga samt inkludera ett litet antal typ 2-diabetiker under studiens senare del. Typ-2 diabetiker löper högre risk för kardiovaskulära sjukdomar samt har förhöjda triglyceridnivåer. Merparten av effektdata förväntas utläsas under 2023.

Prioriterad patentansökan för Lipisense godkänns
Under inledningen av mars aviserade Lipigon att bolaget fått godkännande av det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office (USPTO), för snabb hantering av Lipisense patentansökan i USA. Det innebär att ansökan garanteras att bli granskad och bedömd inom 12 månader. Patentskydd är en förutsättning och en viktig pusselbit inför diskussioner med potentiella intressenter av Lipisense.

Ser ett värderingsintervall om 3,1–21,5 kr
Vår värdering baseras på att Lipigon ingår en licensaffär under 2025 med en större läkemedelsaktör efter proof-of-concept studie på människa. Sedan vår senaste analys i december har aktien likt många andra forskningsbolag handlats svagt. Vi vill dock lyfta fram att under denna tid har ett flertal miljardaffärer aviserats inom Lipigons fält, klinisk prövningsansökan har skickats in och bolaget har så här långt hållit tidsplanen. I vårt rimliga scenario ser vi ett motiverat värde om 12,6 kr och i vårt optimistiska scenario 21,5 kr. I ett pessimistiskt scenario, där teknologivärdet för P2-P4 uppskattats och en justerad kassa inräknats, ser vi ett värde om 3,1 kr.

Författare Analysguiden