Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-20

Analys Malmbergs Elektriska: Starkt slut på året – och 2023 ser lovande ut

Detta är en betald analys på uppdrag av Malmbergs utförd av Analysguiden

Lageruppbyggnad säkerställde varor i butik
Intäktsmässigt låg sista kvartalet 2022 helt i linje med våra estimat, endast 1,5 miljoner kronor under. Intäktstillväxten i kvartalet hamnade strax över 4 procent. Resultatmässigt överraskade bolaget återigen på den positiva sidan och redovisade ett rörelseresultat för kvartalet på 19,5 miljoner kronor, motsvarande en resultatförbättring på drygt 50 procent jämfört med motsvarande kvartal 2021. Detta var en klar förbättring jämfört med vår prognos på 16,3 miljoner kronor. Vi konstaterar att den svenska marknaden, som är den största marknaden, återhämtade sig från det svaga resultatutfallet i andra kvartalet och redovisade en resultatförbättring i rörelseresultatet på hela 50 procent. För Malmbergs har det höga varulagret betalat av sig i lönsam tillväxt under årets sista kvartal och den fortsatt höga lagernivån säkerställer även produktutbudet under inledningen av 2023.

Även om konjunkturutvecklingen för 2023 visar på fortsatt åtstramning för hushållen, med lägre disponibel inkomst som följd, så ser vi tecken på återhämtning. Arbetslösheten är fortsatt låg och en av de första signalerna på en vändning är aktiemarknaden, som per dags dato visar på en uppgång sedan årsskiftet med 10 procent. Som alltid så belönas bolag som presterar bättre än förväntat och Malmbergs har visat på en positiv utveckling under andra halvåret av 2022. Vi förväntar oss att 2023 blir ännu ett bra år för Malmbergs.

Goda utsikter – vi justerar upp våra estimat
Den positiva resultatutvecklingen i sista kvartalet av 2022 och ledningens optimistiska syn inför 2023, vilken vi delar, ger oss anledning att göra vissa uppjusteringar i våra estimat för innevarande år. För 2024 gör endast marginella uppjusteringar.

Fortsatt tillväxt trots ett svagare 2022
Vi förväntade oss ett bra avslut på 2022 baserat på det faktum att bolaget hade en mycket god lagersituation inför sista kvartalet och bolaget levererade över våra förväntningar. Orosmoln kring hushållens ekonomiska situation inför 2023 kvarstår men vi ser att Malmbergs står väl rustade i konkurrensen om kunderna. Även Malmbergs starka balansräkning sänker risken inför fortsatta
räntehöjningar och torde därför ha mindre inverkan på bolaget jämfört många konkurrenter som har en hög belåningsgrad och därmed svårigheter att balansera sina lagernivåer. Vi ser Malmbergs som en trygg investering. Som en konsekvens av våra uppjusterade resultatestimat på knappt 10 procent i genomsnitt under prognosperioden 2023-2024 justerar vi upp vår riktkurs med motsvarande. Vår riktkurs på ett års sikt blir då 65 kronor mot tidigare 60 kronor.

Författare Analysguiden