Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-11

Analys Metacon: Kommersialisering igång med aggressiva mål

Detta är en betald analys på uppdrag av Metacon utförd av Analysguiden

Snabbt växande orderstock och försäljning 
I och med första kvartalet har Metacon på allvar påbörjat sin kommersialisering. Intäkterna uppgick till 12,6 mkr (0,7 för Q1-21) och rörelseresultatet till -16,4 mkr (-6,0). Försäljningen bestod främst av elektrolysutrustning från Peric medan kostnadsökningen främst är en effekt av uppskalningen av organisationen. Av större vikt för framtiden är de order som har börjat flyta in och de samarbetsavtal som har etablerats. GISAB för installation och Peric för distribution av både elektrolysörer och vätgastankstationer är de viktigaste och de har båda snabbt fördjupats. 

Finansiering och finansiella mål satta 
Metacon har precis genomfört en nyemission 1:3 som inbringade totalt 139 mkr före emissionskostnader till kurs 1:80 per aktie. Inte minst med tanke på nuvarande investeringsklimat är detta oerhört viktigt och självklart positivt, om än att pengarna inte räcker till 2025 då Metacon ska vara kassaflödespositiva, utan nya pengar måste sannolikt till om något år. Metacon har också för första gången presenterat finansiella mål på medellång sikt, där siktet är inställt på en omsättning för 2025 på 500 mkr och bli kassaflödespositiva senast vid utgången av samma år. Det här tyder på ett gott självförtroende med den utveckling som har skett i år och det gensvar man hittills har fått från marknaden. 

Höjda prognoser och potential i värderingen 
Marknaden för grön vätgas som har rönt ett stigande intresse som en del av lösningen på växthusgasproblemet, har fått ytterligare ökat fokus på grund av kriget i Ukraina. Plötsligt har energioberoende fått högsta politiska prioritet i Europa, vilket ger ökad skjuts åt den gröna vätgasmarknaden. Mot bakgrund av detta, flera positiva nyheter i Metacon hittills i år, nytt tillskott av kapital samt bolagets kommunicerade finansiella mål, så höjer vi prognoserna för bolaget. Företagsledningen har hittills levererat över förväntan och aktien har samtidigt nästan halverats sedan i våras. 

Kassaflödesanalysen ger vid handen att aktien är lågt till realistiskt värderad på egna meriter. Värdet på verksamheten (EV) är nu under bolagets mål om 500 mkr i omsättning för 2025 – ett mål som för några månader sedan framstod som stretchat, men nu alltmer realistiskt – vilket också gör att aktien framstår som lågt värderad, även om den på 2021 års siffror ser genomsnittligt värderad ut jämfört med sina internationella konkurrenter. Baserat på en justerad kassaflödesanalys ser vi en uppsida i aktien på 30-40%, med potential för mer vartefter bilden klarnar. Risken på nedsidan är typiskt sett stor för den här typen av unga snabbväxande bolag, men bör i det här fallet vara mer begränsad, tack vare den nu genomförda kapitalanskaffningen i en svår tid.

Författare Analysguiden