Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-19

Analys: Något högre ökningstakt

wysiwyg_image

Tillväxten i coronasmittade individer det senaste dygnet har ökat något, men ligger fortfarande lägre än förra helgens explosion. Spridningen mellan länder är mycket stor, men Sveriges trend är positiv.   

Det senaste dygnet har antalet insjuknade i coronaviruset ökat med 10 procent till 215000 personer. Det är en något högre ökningstakt än de senaste två dagarna, som låg på 7 respektive 6 procent. Kina är störst och svarar för 39 procent av alla smittade, men är också unikt genom nolltillväxt i både smittade och döda hela den senaste veckan. Allt fler länder får smittan och inkluderas samtidigt i populationen, vilket höjer tillväxttakten. Exkluderar vi Kina och den långa svans av länder som tillkommit under veckan, blir ökningen under gårdagen för kvarvarande population 16 procent, vilket är aningen högre än de 15 procent som registrerades de två föregående dagarna. Europa utgör 42 procent av de smittade och har en tillväxt de senaste tre dagarna på 17, 16 respektive 18 procent.      

Stora skillnader i smittade

Skillnaderna mellan länder är dock stor. Italien, Spanien och Frankrike dominerar Europa med 66 procent av de smittade, varav Italien utgör 61 procent av europaandelen. Tillväxten i denna toppgrupp var under gårdagen 16 procent, vilket var ungefär samma tillväxt som under de tidigare två dagarna. Den italienska tillväxten är dock glädjande nog lägre än för de två övriga, med 13 procent samtliga tre dagar, medan Spanien ligger på 22 procents ökning per dag. Av samtliga länder ligger Kina lägst med nolltillväxt, därefter följer Sydkorea med en ökning på 1 procent per dag, följt av Japan med en mer volatil tillväxt på 10 procent, minus 2 och plus 2 procent. Den europeiska tillväxten exklusive topptrion är relativt hög, ungefär 20 procent per dag.

Antal döda skiljer 

Andelen avlidna i Europa är 47 procent av den globala totalen, där Italien, Spanien och Frankrike utgör hela 93 procent av den europeiska totalen. Italien drar 79 procent, följt av Spanien på 16 procent och Frankrike på 5. Den globala tillväxten de senaste tre dagarna i antalet döda är 15, 6 respektive 12 procent, där Europa ligger högre med 20-22 procents ökning per dag. Tillväxten i Italien de senaste tre dagarna är 19, 16 respektive 19 procent, medan Spanien uppvisar en mycket ryckig tillväxt med 15, 52 och 22 procent. Likadant i Frankrike, som det senaste dygnet studsat upp med 52 procent, från 17 respektive 18 procent. Sydkorea ligger även här lägre än övriga med en tillväxt på 4, 8 respektive 4 procent, medan tillväxten i Japan dalar markant, från 13, 7 och ner till noll procent. Norden uppvisar en mycket ryckig utveckling, beroende på ett få antal döda, med en förändring på 100 procent, 7 procent respektive 20 procent de senaste tre dagarna och Sverige har trenden 250, 14 och noll procent. 

Andelen avlidna hög

På global nivå motsvarar antalet avlidna mycket höga 4,1 procent av de smittade och i Europa är motsvarande relation 4,7 procent. Det är långt mycket högre än de cirka en procent som uppskattningar kring Spanska sjukan indikerar (se analysen ”Pandemier förr och nu”). Italien ligger i topp av samtliga länder på extrema 8,3 procent, medan Spanien ligger på 4,5 procent och Frankrike på 2,9 procent. Exkluderas vi topptrion i Europa blir relationen mer förväntade 1,0 procent. Fortfarande ligger Tyskland på mycket låg 0,2 procent, vilket även gäller Norden på 0,4 procent och Sverige på 0,6 procent.

Slutsats - ryckigt och osäkert

Trenden de senaste dagarna innebär en dämpning från förra helgens snabba uppgång, inte minst i Europa. Utvecklingen i antalet döda är dock mycket ryckig och andelen döda är extremt hög, på 4,1 procent. Det är dock en statistisk synvilla, beroende på att det blir allt svårare att hålla reda på antalet smittade när populationen stiger. I gårdagens analys (”Pandemier förr och nu”) kan konstateras att bedömningarna av antalet smittade tenderar att underskattas under själva sjukdomsfasen. När Asiaten härjade i Sverige 1957 var uppskattningen att 300000 människor hade påverkats, vilket senare justerades till hela 1,1 miljoner. Andelen döda i relation till de smittade blev då 0,25 procent. Det går naturligtvis att jubla över att utvecklingen i Kina planat ut, men tyvärr insmyger sig en viss misstänksamhet, med tanke på statsstyrningen av informationen. Då är det mer glädjande att ett demokratiskt land som Sydkorea har fått ner tillväxten till enstaka procent.

Och framtiden..?

Visserligen är det positivt att kinesisk statistik visar på en utplaning, liksom Sydkoreansk, men det är knappast lösningen på Europas problem. Inte ens andra asiatiska länder som Taiwan eller Singapore visar samma extremt låga ökningstal, trots att de hyllas för sina strategier. Om vi skall vänta på nolltillväxt i Europa kommer vi få vänta länge. Vad som är mer realistiskt är att vi får en stabilisering i tillväxten och en tillväxt som gör att sjukvården hinner med. Det är inte pandemin som är problemet, utan de extrema åtgärder som vidtas för att bromsa antalet smittade. Att stänga ner Spanien, Frankrike, Italien och all affärsverksamhet i Tyskland för att nå detta orealistiska mål kommer aldrig att gå. Vi måste nå en punkt där de europeiska politikerna vidtar sansade bromsåtgärder och släpper ut sina medborgare igen. När? Jag ber till högre makter att vi pratar om dagar.               

wysiwyg_image

Andelen döda kryper upp, när antalet smittade ökar. Det blir då svårare att hålla reda på antalet smittade.

Författare Peter Malmqvist