Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-21

Analys Nimbus: Offensiva steg i linje med långsiktig strategi

Detta är en betald analys på uppdrag av Nimbus Group utförd av Analysguiden

Högre resultat & stabil orderingång under Q2
Nimbus vinst per aktie uppgår till 8 kr de senaste 12 månaderna. Med en orderstock som är 44% högre än för ett år sedan finns goda förutsättningar för fortsatt vinstökning under andra halvan av 2022.

Nimbus har lyckats bra med att parera för kostnadsökningar på inköpt material och komponenter och uppvisar en stabil marginalutveckling. Försörjningen av samtliga inköpskategorier har med ett undantag nått goda resultat. Undantaget är utombordsmotorer där leveransförseningar höll tillbaka faktureringen med runt 100 Mkr under Q2. Utan dessa hade resultatförbättringen jämfört med fjolåret varit väsentligt högre. Nu stannade resultatförbättringen vid goda 28%. Bolaget bedömer att leveranssläpet kommer försvinna under Q3/Q4 och således bidra till ett starkt andra halvår. Orderingången har fortsatt på en stabil nivå.

Offensiva steg balanserar om marknaden försvagas
Makromiljön med högre inflation, räntor och större osäkerhet har under 2022 försämrat utsikterna generellt för sällanköpsvaror. Nimbus upplever så här långt en viss minskad efterfrågan av mindre båtar medan premiumsegmentet, som är viktigast för bolaget, är fortsatt starkt. Om totalmarknaden försvagas kommer Nimbus strategiska tillväxtinitiativ balansera i positiv riktning. Viktiga exempel är:

  • Satsningen i Nordamerika som går bra och nu trappas upp
  • Kompletterande förvärv
  • Produktlanseringar

Långsiktigt tillväxtcase med låg värdering
Nimbus aktie har i likhet branschkollegor gått ner rejält i år drivet av ökad ekonomisk oro och högre räntor som påverkar den cykliska fritidsbåtsmarknaden negativt. Det relativt stora antalet analytiker som följer dessa bolag bedömer emellertid så här långt att tillväxten kommer vara positiv även kommande år, dock på en klart lägre nivå.

Nimbus värderas till EV/EBIT 4,5 baserat på 2022P vilket är lågt. Sektorn har värderats ner under året och en relativvärdering resulterar i en mindre nedjustering av riktkursen till 79 kr (220509: 81 kr).  Långsiktigt finns det mycket som talar för att Nimbus fortsätter att stärka sin position på den mycket fragmenterade marknaden för fritidsbåtar.

Författare Analysguiden