Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-06

Analys Oasmia: Strategi för tillväxt och maximering av tillgångar

Detta är en betald analys på uppdrag av Oasmia Pharmaceutical utförd av Analysguiden

Utvecklingen under Q3 2021
Som väntat rapporterade Oasmia endast mindre intäkter under Q3 och försäljningen på 12 mkr (0) bestod huvudsakligen av leverans av läkemedel till partnern Elevar. Rörelseresultatet uppgick till -30 mkr och bolagets kassa var vid utgången av kvartalet ca 150 mkr. Under Q3 nåddes en förlikning med MCG, vilket betydligt sänker affärsrisken i bolaget. Förlikningen kommer att ge en negativ effekt
på Oasmias kassaflöde under Q4 med 24,5 mkr, men samtidigt en positiv resultateffekt på 32,5 mkr.

Maximerar värdet av Apealea genom partners
Oasmia är ett specialty pharma-bolag fokuserat på cancerläkemedel. Man är i lanseringsfas kring Apealea, en vattenlöslig formulering av standardbehandlingen paclitaxel mot äggstockscancer, och har ingått ett globalt samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics värt upp till USD 698 miljoner plus tvåsiffriga royalties. Elevar kommer snart starta de ytterligare studier som krävs av FDA för godkännande med väntad lansering 2025. Lanseringen i Europa, som partnern Inceptua ansvarar för, kommer att inledas i Storbritannien och Tyskland under H1 2022, följt av Italien och Spanien.

Diversifierad portfölj mot svårbehandlad cancer
Oasmia arbetar intensivt med förberedelser för fas 2-studien med Cantrixil som inleds H2 2022. Vidare rekryterades den första patienten i SAKK:s prövarinitierade fas 1b-studie med Docetaxel Micellar vid spridd prostatacancer under Q2. Bolaget kommer att följa en string-of-pearls-strategi för att bygga en diversifierad portfölj fokuserad på svårbehandlade cancerformer. I närtid väntar
kommersialisering av och intäkter från utlicensierade Apealea och teknikplattformarna XR-17 och XR-18. Bolagets verksamhet inom veterinärsidan bedömer vi kommer att avyttras inom en nära framtid.

Flera värdeskapande triggers i närtid
Oasmia står inför ett flertal möjliga värdeskapande händelser som kan inverka positivt på bolagets värdering, däribland inlicensiering och M&A för att bygga kritisk massa inom onkologi, fas 2-studien
med Cantrixil, slutförande av fas 1b-studien med Docetaxel Micellar, en potentiell avyttring av veterinärsidan, samt Europalanseringen av Apealea under 2022. Vi upprepar vår riktkurs 8 kr baserat på en scenarioanalys.

Författare Analysguiden