Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-06

Analys Purefun Group: Förvärvsintensiv period öppnar för nya satsningar

Detta är en betald analys på uppdrag av Purefun utförd av Analysguiden

Växer med 10,3 procent för årets nio första månader
Purefun Group redovisade en nettoomsättning för det tredje kvartalet 21/22 om 46,5 MSEK, jämfört med 43,2 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det motsvarar en tillväxt om 7,6 procent. Tilläggas bör att det var ett tufft jämförelsekvartal och att försäljningsutvecklingen i december var negativt påverkad. Det har sin bakgrund i ett flertal försenade containerleveranser vilket innebar att produkter ankom efter julhandeln, en viktig försäljningstid för bolaget. Sett till årets nio första månader uppgick nettoomsättningen till 119,5 MSEK, vilket resulterar i en tillväxt om 10,3 procent mot året dessförinnan.

Marginalen tyngd av temporära effekter
Rörelseresultatet för kvartalet kom in på 1,2 MSEK (4,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,8 procent. Om vi justerar för poster av engångskaraktär, noteringskostnader om 1,3 MSEK, uppgick rörelsemarginalen till 5,4 procent. Vi flaggade i vår initeringsanalys för ökade kostnader relaterade till fraktpriser från Kina, vilket även observerades i kvartalets siffror. Kostnader hänförda till handelsvaror steg till 57,8 procent av omsättningen jämfört med 54,8 procent för första halvåret 21/22 och 50,9 procent för tredje kvartalet 20/21, vilket tyngde bruttomarginalen. Vidare har marknadsföringskostnader, i form av köpt trafik, ökat under hösten följt av en allmän prishöjning av Google. Purefun Group har inlett åtgärder för att förbättra lönsamheten och öka marknadsföringen per krona. Arbetet beskrivs redan ha gett resultat och ROAS (Return on Ad Spend) har närmat sig nivåerna innan höstens ökning av klickpriser. Bolaget har även utvärderat befintliga marknadsföringskanaler, i form av avtal och exponering, och framgångsrikt lyckats att förbättra marknadsmixen.

Hög aktivitet på förvärvsfronten
Sedan Purefun Group börsnoterades i mitten av februari har bolaget kommunicerat fyra inkråmsförvärv. Två av förvärven, Kalaslagret HB och Roliga Prylar AB, är relaterade till segmentet kalasprodukter och är ett första steg inför en större satsning inom området. Därtill förvärvades Sexleksakeroutlet.se, en e-handelsbutik inriktat mot mer prismedvetna konsumenter, vilket breddar bolagets befintliga sortiment inom sexuell hälsa. Slutligen genomfördes ett mindre förvärv av varumärket ”Mighty Solo”, vilket innefattar träningskläder för kvinnor. Förvärvet av Mighty Solo beskrivs av bolaget som opportunistiskt, där en attraktiv prislapp vägts mot en potentiellt hög uppsida.

Marginellt justerad riktkurs vid 29 kr (30)
Vi justerar ned våra lönsamhetsprognoser för innevarande år och räknar med att höga fraktpriser fortsätter påverka bruttomarginalen. För 22/23p genomför vi endast mindre nedjusteringar och räknar med en succesiv normalisering av kostnadsutvecklingen.

Författare Analysguiden