Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-04

Analys Purefun Group: Tuff avslutning på året men vissa ljuspunkter

Detta är en betald analys på uppdrag av Purefun utförd av Analysguiden

Minskad försäljning & kortsiktig osäkerhet
Purefun Group redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet 21/22 om 29,5 MSEK, jämfört med 33,8 MSEK under samma tidsperiod föregående år. Det motsvarar ett intäktstapp om 12,7 procent. Tilläggas bör dock att  Q4 förra året var starkt och utgör ett tufft jämförelsekvartal. Orsaken hänförs framför allt till det rådande rekordhöga inflationsläget som påverkat konsumenters köpkraft och skapar osäkerhet kring konsumtionen. Den stora frågan framåt är förstås hur uthållig den höga inflationen kommer vara, Riksbankens agerandekring penningpolitiken, och vad för effekter samt vilken långvarighet det kommer få på konsumenters handlande.

Svagt marginalmässigt men tecken på förbättring
Justerat för noteringskostnader om 1,9 MSEK uppgick rörelseresultatet för kvartalet till 1,6 MSEK (1,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 5,4 (5,6) procent. Resultatet påverkas i stor mån av prishöjningar från leverantörer, där motsvarande prisjustering mot konsument tenderar att släpa efter. Purefun Group har dock under kvartalet succesivt höjt deras priser, vilket vi förväntar oss kommer fortsätta under kommande kvartal och bidra till en stärkt bruttomarginal. Höga containerpriser från Kina har fortsatt påverkat lönsamheten negativt. Däremot noteras en klar förbättring gentemot vinterns rekordhöga priser, där kostnaden för en 40 fot container minskat till
~11 000 USD från 15 000 USD.

Förvärv stärker positionen inom sexuell hälsa
I början av maj aviserade Purefun Group ett förvärv av e-handelsbolaget Woo Me, som är verksamt inom sexuell hälsa. Woo Me grundades 2018 av tre entreprenörer och bedriver försäljning i hela Norden. Bolaget omsatte 39 MSEK det senaste räkenskapsåret, vilket innebar en tillväxt om 85 procent. Resultatet för året var positivt. Köpeskillingen bestod dels av en emission om 1,2 miljoner aktier i Purefun Group, dels en kontant köpeskilling om 2,5 MSEK. Genom förvärvet stärker koncernen sin position i Norden inom sexuell hälsa och via de tre medgrundarna ges tillgång till lång erfarenhet inom e-handel samt utveckling av affärssystem och automatisering av lagerlogistik.

Justerar motiverat värde till 21 (29) kronor
Följt av en svagare rapport än vi räknat med samt kortsiktig osäkerhet kring påverkan från det höga inflationsläget sänker vi våra prognoser för den organiska tillväxten under 2022/23 och 2023/24. Förvärvet av Woo Me täcker dock upp för detta förväntade intäktstapp. Vi justerar även ned våra lönsamhetsprognoser under kommande två räkenskapsår. Räknat på ett ebitda-resultat om 19,3 MSEK 2023/24, landar vi i ett nytt motiverat värde om 21 kronor. Det motsvarar en värdering om 12,8 gånger EV/Ebitda på vår prognos för 2023/24.

Författare Analysguiden