Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

Analys Savosolar: Bra intäktslyft H2, 2018

Detta är en betald analys på uppdrag av Savosolar utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

För helåret 2018 redovisade Savosolar netto­intäkter om 5,6 MEUR, vilket var över vår prog­nos på 5 MEUR. Två större leveranser skapade intäkts­lyftet. Vid årets utgång upp­gick order­boken till 1,2 MEUR. För­utsätt­ningar att öka denna förefaller som goda. I basscen­ariot beräknas ett motiverat värde per aktie om 0,07 kronor.

Savosolar utvecklar och säljer solvärmesystem främst för produktion av fjärrvärme men även för industriella process­er. Marknaden för fjärrvärme har hist­or­iskt funnits i Europa med Danmark i täten.

Installation Danmark

Under 2018 bokför­des intäkter för en större installa­tion i Danmark med ett vär­de om 3,5 MEUR. Även om till­växt­takten i Danmark har av­tagit visar data presterad av den danska Energi­styrelsen att förnyelsebara källors andel av den totala fjärrvärmeproduktionen kommer öka från 62 procent år 2017 till 74 procent år 2021. Med flera större referens­anläggningar i landet bör bolaget ha god chans till fler leveranser till Danmark.

Installation Frankrike

Den andra stora installa­tionen som bokfördes på 2018 var den i Frankrike med ett värde om cirka 2,0 MEUR. Marknadsutvecklingen är inte lika långt gången i Frank­­rike som i Danmark. Samtidigt driver statliga investerings­stöd på denna marknad vilket innebär att Frankrike är en mycket intressant marknad för bolaget. Det framförallt då bolaget har den, per dag­ens datum, största installa­tionen i Frank­rike som refer­ens. Till detta skall nämnas att Savo­solar under det gångna året 2018 lever­erade en mindre install­ation till energiföre­taget Véolia ECHM i Frankrike. Vill det sig väl kan denna ingång ge ytterligare ordrar med leverans till den multinationella energikoncernen.

Lång orderbok

Av utestående offerter vid årsskiftet 2017/18 konverterades cirka 14 procent till intäkter under 2018. Det totala värdet på utestående offerter i dag är 54 MEUR och det faktiska värdet på orderbokens i dag är 1,2 MEUR (0). Givet samma konvert­eringsgrad (14 procent) på utestående offerter förefaller alltså utsikterna för tillväxt under 2019 som goda.

Motiverat värde

För att kunna realisera på möjligheterna genomför bolaget en nyemission till en kurs om 0,05 kronor. I bas­scenariot beräknas ett motiverat pris per aktie till 0,07 kronor, vilket är 39 procent över teckningskursen efter utspädning från antagen full­tecknad emission. Lön­sam­heten är dock en besvärande faktor som bolaget jobbar på. 

Författare Markus Augustsson