Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-11

Analys SmartCraft: Fortsatt stark tillväxt med positiva utsikter för året

Detta är en betald analys på uppdrag av SmartCraft utförd av Analysguiden

Omsättningen ökade med 19% i det första kvartalet
Omsättningen steg med 19% till 94,3 (79,1) mnok i det första kvartalet, i linje med vår prognos. Ebitda ökade till 39,4 (31,9) mnok med en ebitda-marginal som stärktes med nästan 2 procentenheter till 41,8%. Det var strax över våra estimat om 38 mnok i ebitda och 40% i ebitda-marginal. Under kvartalet har bolaget fokuserat mer på att utveckla nya värdeskapande lösningar och tjänster, vilket har lett att balanserade utvecklingskostnader uppgick till 10,7 mnok något som också ökar avskrivningarna. Rörelseresultatet steg ändå till 31,1 (25,1) mnok drivet av främst av god kostnadskontroll och högre intäkter. Det motsvarar en rörelsemarginal om 33%. Både rörelseresultat och rörelsemarginal var i linje med vad vi hade estimerat för det första kvartalet.

ARR fortsätter växa med höga tvåsiffriga tal
Av kvartalets omsättning står de totala återkommande intäkterna för 97% och ARR (annual recurring revenue) från fastprisavtalen uppgår till 347 (278,9) mnok, vilket motsvarar 91% av de återkommande intäkterna. På årsbasis är tillväxten i ARR 24%, varav 15% organisk, drivet av förvärven av Elverdi och Elinn samt satsningarna inom nykunds- och korsförsäljningarna som fortsätter att öka. Även prishöjningar i form av indexering har också bidragit till de ökad ARR. Dessa prishöjningar kommer att spela ut även under resten av året i takt med att avtal förnyas. Bolaget har historiskt haft en låg churn runt 6-7%, men för det första kvartalet steg den nu till 7%, drivet av en ökande andel konkurser på den svenska marknaden. Det blir helt klart något att hålla koll på under de kommande kvartalen, även om bolaget nu i rapporten kommunicerar att nivån på churn minskat framöver.

Minskning av koldioxidavtrycken en drivkraft
Inom EU vill de att koldioxidpåverkan från byggnader ska minska kraftigt innan 2050. Det innebär att äldre hus måste investera i ny uppvärmning i takt med att gas och el fasas ut, dörrar och fönster byts mot energisnålare varianter och byggnader tilläggsisoleras för att minska energibehovet. Efter 2023 måste även halogenlampor bytas ut i offentliga byggnader. Tillsammans behöver allt detta också kunna dokumenteras på ett effektivt och automatiserat sätt. Samtliga av dessa initiativ är starka drivkrafter för de produkter och lösningar som bolaget tillhandahåller. Vi räknar med att det kommer att leda till att upprätthålla en fortsatt hög tillväxt under de kommande åren.

Upprepar vår riktkurs på 26 nok
Vi tycker det var ännu ett bra kvartal och bolaget visar på fina resultat och marginaler i enlighet med våra förväntningar. Vi upprepar därför vår tidigare riktkurs om 26 nok på 12 månaders sikt.

Författare Analysguiden