Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Analys Soltech: Fler förvärv efter bra kv1?

Detta är en betald analys på uppdrag av Soltech Energy Sweden utförd av analysföretaget Carlsquare på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

SolTech redovisade intäkter liksom EBITDA-resultat över våra prognoser. Tillväxten om 318% och var främst hänförbar till förvärv men även exkluderat förvärven var tillväxten god, 118%. Vi justerar upp motiverat värde i basscenariot till 15,1 kronor.

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter, både kommersiella och offentliga byggander, liksom villor. Produkterna är en estetisk del av fastigheternas yttre skal i form av tak, fasader och fönster.

Intäkterna bättre än väntat

SolTech levererade totala intäkter om 56,4 miljoner kronor under första kvartalet, vilket var över vår förväntan om cirka 50,4 miljoner kronor. Tillväxt­en var till stor del hänförbar till för­värv vars intäktsbidrag var 27 miljoner kronor. Den organiska tillväxten uppskattas till 118 procent och vår bedömning är att verksam­heten i Kina var den drivande faktorn.

Rörelseresultatet bättre än väntat 

Med högre intäkter och lägre rörelsekost­nader än väntat var även EBITDA-resultatet om 20,1 miljoner kronor över vår prog­nos. Räntekostnader tynger men det negativa resultatet före skatt bedöms av oss bli positivt i kv4 2019 alternativt kv1 2020. Vi ser positivt på kv2 2019 bland annat då detta bedöms vara ett säsongsmässigt starkt kvartal för den svenska verksam­heten. Vi tror även att den anslutna kapaciteten i Kina som genererar intäkter kan växa aningen. EBITDA-resultatet bedöms kunna öka men vi spår att EBITDA-marginalen temporärt kan sjunka med anledning av SEPS som antas ha ett relativt lågt EBITDA-resultat i förhållande till intäkter.

Lyckade förvärv

Förvärvsstrategin har hittills varit lyckad och adderar värden i form av intäkter och lönsamhet. Den stärker även den svenska verksamhetens position på mark­naden samtidigt som försäljningssynergier kan realiseras över tid. Därtill kan även vägen till lönsamhet för den svenska verksamheten, som i dag inte bedöms som lönsam som ensamstående enhet, snabbas upp.

Nyemission genomförs

För att kunna fortsätta ta en ledande roll i konsolideringen på marknaden för leverantörer genomför bo­laget gör en nyemission om cirka 74,2 miljoner kronor före kostnader. Av likviden är 50 miljoner kronor avsedd att nyttjas för att fortsätta förvärva solcells- och takbolag.

Motiverat värde

Efter att inkluderat förvärvet av SEPS i modellen och vissa andra justeringar i antag­anden kring intäkter och kostnader samt antagen fulltecknad emission höjer vi motiverat värde i ett bas­scenario till 15,1 kronor (14,3) för de kom­mande 12 månaderna. Det är över emissions­kursen om 10,0 kronor. Bolaget redovisar 100 procent av dotterbolagen samtidigt som SolTechs ägarandel varierar. Vi har därför tvingats göra antaganden kring fördelning av intäkter och kostnader vilket adderar viss osäker­het i beräkningarna.

Författare Markus Augustsson