Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-19

Analys Spotlight Group: Fortsatt utmanande men viss ljusning under H2

Detta är en betald analys på uppdrag av Spotlight Group utförd av Analysguiden

Svagt kvartal men svåra jämförelsetal
Spotlight Group redovisade en nettoomsättning för andra kvartalet 2022 om 36,9 (54,8) miljoner kronor. Förklaringen bakom är ett fortsatt tufft marknadsklimat, vilket främst påverkat koncernens två största intäktsben, Spotlight Stock Market och Sedermera. Handelsvolymerna kom in lågt, som en följd av lägre handel vid mer avvaktande investerare, och transaktionsvolymerna minskade, där bolag med kapitalbehov tenderar att ta in mindre kapital när börsklimatet är sämre och de får mindre betalt för sina aktier. Respektive verksamhet visade en negativ tillväxt om 23,4 samt 44,7 procent mot andra kvartalet 2021. Ledningen förväntar sig fortsatta utmaningar under andra halvåret men ser vissa ljuspunkter, däribland ett mer förutsägbart klimat. Det är viktigt eftersom hög volatilitet och osäkerhet i marknaden slår hårt på både handelsvolymer och kapitaliseringar. Vi vill lyfta fram koncernens mindre verksamheter i rapporten där samtliga, trots en tuff marknad, uppvisar tillväxt för kvartalet. I rådande börsklimat visar det på fördelarna av att diversifiera intäktsbasen, dock är dessa verksamheter fortfarande små och har mindre påverkan på koncernen som helhet.

Krymper kostnadskostymen med 35 mkr
Den 12 juli lämnade Spotlight Group en vinstvarning inför andra kvartalet och förväntade sig ett negativt resultat om ~14 miljoner kronor. Rörelseresultatet för kvartalet kom in i linje med dessa förväntningar. Under första kvartalet aviserades ett åtgärdsprogram vilket på årsbasis väntades minska koncernens kostnadsbas med 20 miljoner kronor. Vi hade räknat med att börja se effekterna av åtgärderna under detta kvartal men tidsaspekten tycks vara längre bort än vi tidigare räknat med. Ytterligare åtgärder har presenterats där fondbolaget Gainbridge Capital AB avyttrats och hållbarhetssatsningen Impact Attracts AB har avvecklats. Det förefaller rimligt, eftersom båda verksamheterna kommer behöva skjutas till mer kapital och intäkterna ligger sannolikt ett par år framåt i tiden. Totalt väntas åtgärderna reducera kostnadsmassan med 35 miljoner kronor på årsbasis.

Nytt motiverat värde vid 40 kr
Efter att vi publicerat vår analysuppdatering för det första kvartalet 2022 kommunicerade Spotlight Group deras vinstvarning inför Q2-rapporten. Det innebär följaktligen att siffrorna för kvartalet kom in långt under våra förväntningar, varför större revideringar genomförs. Vi prognostiserar en nettoomsättning om 154 (184) miljoner kronor för 2022 och 173 (191) miljoner kronor för 2023. Resultatmässigt har vi skjutit fram effekten av kostnadseffektiviseringarna till Q3 och full effekt vid Q4. Det får större effekt på våra estimat framför allt under 2022, där vi räknar med en rörelseförlust om 25 (0) miljoner kronor. För 2023 estimerar vi en rörelsevinst om 9 (11) miljoner kronor. Vi sänker vårt motiverade värde i basscenariot till 40 (50) kronor.

Författare Analysguiden