Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Analys Spotlight Group: Kvartalsrapport i linje med guidning

Detta är en betald analys på uppdrag av Spotlight Group utförd av Analysguiden

Omsättningsmässigt tufft kvartal
Spotlight Group redovisade en nettoomsättning för första kvartalet 2022 om 38,3 miljoner kronor, jämfört med 42,0 miljoner kronor under samma tidsperiod föregående år. Det resulterar i ett omsättningstapp om 8,8 procent jämfört med första kvartalet 2021. Förklaringen bakom är att det osäkra marknadsklimatet som kommunicerades vid avslutningen av det fjärde kvartalet förvärrades. Med bakgrund i det vinstvarnade koncernen i början av mars och förväntade sig ett negativt resultat för första kvartalet inom intervallet 7–12 miljoner kronor och aviserade samtidigt att den långsiktiga målsättningen kan komma att bli svåruppnådd under 2022.

Infört kostnadseffektiviseringar
Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -9,3 miljoner kronor och kom således in i mitten av intervallet från vinstvarningen. Det är framför allt dom transaktionsdrivna verksamheterna som påverkats mest negativt, såsom Sedermera, där planerade kapitalanskaffningar ställts in, skjutits fram alternativt ompaketerats där tidigare emissionsvolymer reducerats. Antalet börsintroduktioner har också påverkats negativt. Spotlight Group har infört åtgärder för att minska koncernens kostnadsbas. När kostnadseffektiviseringarna är på plats och ger full effekt förväntas kostnadsbasen reduceras med mer än 20 miljoner kronor på årsbasis. Förslaget om utdelning om 2,2 kronor drogs även tillbaka.

Justering av prognoser
Efter att vi publicerat vår analysuppdatering för det fjärde kvartalet 2021 kommunicerade Spotlight Group deras vinstvarning inför Q1-rapporten. Det innebär följaktligen att siffrorna för kvartalet kom in en bra bit under våra förväntningar. Vi prognostiserar en nettoomsättning om 184 (213) miljoner kronor för 2022 och 191 (233) miljoner kronor för 2023. Resultatmässigt förväntar vi oss att kostnadseffektiviseringarna börjar påverka kostnadsmassan under Q2-Q3 och räknar med att koncernen uppvisar nollresultat för helåret 2022. För 2023 estimerar vi ett rörelseresultat om 11 (32) miljoner kronor. Vi har även justerat ned våra långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsestimat.

Nytt värderingsintervall vid 32–80 kr
Marknadsklimatet ser fortsatt svalt ut men ledningen aviserar att de ser tecken på succesiv förbättring under andra halvåret. Samtidigt ska man komma ihåg som investerare att tillväxtbolag fortfarande kommer vara i behov av kapital och på sikt kommer den negativa trenden att vända. Våra estimatjusteringar medför sammantaget att vårt motiverade värde i basscenariot sänks till 50 (68) kronor. Värderingsintervallet uppgår nu till 32–80 (47–97) kronor.

Författare Analysguiden