Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-03

Analys Thinc Collective: Thinc avslutar året starkt och föreslår utdelning

Detta är en betald analys på uppdrag av Thinc Collective utförd av Analysguiden

Engångsnedskrivning påverkade resultatet i kvartalet
Nettoomsättningen i det fjärde kvartalet ökade med 88% till 108,0 (57,5) mkr, varav den organiska tillväxten uppgick stod för 27%. Förutom att förvärvet av Context Media och tidigare intressebolag nu konsolideras som dotterbolag är ökningen också driven av en fortsatt stark organisk tillväxt inom Nowa kommunikation, Prodekor och Tigerton. Bruttovinsten (byråintäkten) steg med 72% till 19,8 (11,5) mkr. En större andel försäljning från mediarelaterat innehåll påverkade bruttomarginal även i detta kvartal, som uppgick till 18,3 (20,0)%. Ebitda-resultatet dubblades nästan till 2,6 (1,5) mkr med en ebitda-marginal om 2,5 (2,7)%. I kvartalet har bolaget gjort en engångsnedskrivning av balanserade utvecklingskostnader hänförliga till Jetty på 20 mkr, vilket gjorde att ebit-resultatet sjönk till -17,8 (0,2) mkr. Rensat för detta, var det underliggande ebit-resultatet 2,2 mkr. Kvartalets resultat slutade på –13,2 (-0,1) mkr. Det fria kassaflödet är fortsatt positivt och kvartalet stänger med en kassa på 20,2 mkr. En ny utdelningspolicy har antagits och bolaget föreslår för första gången en utdelning på 0,02 kr för 2022.

2023 rivstartar med förvärv och nytt stort avtal
Bolaget har startat det nya året med att annonsera två nya förvärv, 20% i Fabeleux och 35% i Safir. Fabeleux är en kreativ reklambyrå med 5 anställda i Göteborg. För 2022 beräknas de omsätta 6 mkr med ett resultat om 0,4 mkr före skatt. Köpeskillingen uppgår till 0,6 mkr + eventuell tilläggsköpeskilling om 5x ebit om Fabeleuxs ebit överstiger 0,6 mkr 2023. Dessutom har Thinc en option på att förvärva ytterligare 20% under 2025. Safir är en kommunikationsbyrå med fokus på IR, Financial reporting, Corporate communication och goverance med 10 anställda i Stockholm. De omsätter 20 mkr med en ebit-marginal runt 20%. Köpeskillingen uppgår till 8,75 mkr + eventuell tilläggsköpeskilling baserat på Safirs resultat 2023. 70% av köpeskillingen erläggs kontant plus säljrevers. Resterande med nyemitterade aktier, motsvarande en utspädning om 5,4%. Thinc har även en option på att förvärva ytterligare 35% under 2025. Förutom förvärven, har Kammarkollegiet förlängt avtalet med Nowa Kommunikation ytterligare två år, med möjlighet till en förlängning på 2 år. Försäljningsvärdet motsvarar ca 170 mkr årligen över perioden och vi räknar med att Nowas omsättning ökar med cirka 75 mkr per år.

Ser fortsatt uppsida i aktien
För att värdera bolaget använder vi oss av en DCF-modell över prognosperioden 2023 – 2026. Mot bakgrund av marknadssegmentet och en troligen kommande lågkonjunktur låter vi WACC:en vara kvar på 14% med en säkerhetsmarginal om 25% Det ger oss ett motiverat värde om 0,70 – 1,00 kronor på 12 – 18 månaders sikt och vi upprepar vår riktkurs från förra kvartalet. Aktien känns fortsatt undervärderad av marknaden i dagsläget.

Författare Analysguiden