Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-24

Analys Thinc Jetty Collective: Kraftigt ökad omsättning i kvartalet

Detta är en betald analys på uppdrag av Thinc Jetty Collective utförd av Analysguiden

Den organiska försäljningstillväxten var 34%
Bolaget stängde det första kvartalet med en omsättning på 72,3 mkr (31,4). Det är en ökning på hela 130 procent, varav 34 procent är organisk tillväxt. Det var i linje med vad vi tidigare skissat på. Bruttovinsten (byråintäkten) mer än dubblades till 14,8 mkr (7,2), en ökning på 104 procent. Däremot minskade bruttomarginalen något till 20,4 procent (23). Anledningen är att kvartalet hade mer medierelaterad försäljning än tjänsteproducerad försäljning. Även ebitda, rensat för jämförelsestörande poster relaterat till Habermax, förbättrades till 1,4 mkr (0,8). Rörelseresultatet hamnade på -0,9 mkr (0,4) och periodens resultat slutade på -0,6 mkr (0,5). Den kraftiga expansionen som koncernen gjort på kort tid har lett till att kostnaderna ökat något. Det fria kassaflödet är fortsatt positivt och med 16,3 mkr i kassan bedömer vi att finansieringen på kort sikt ser ut att vara löst för bolaget. Eventuell ytterligare finansiering skulle kunna vara aktuell vid större förvärv eller om konjunkturen skulle vika tvärt.

Koncernen optimeras för ytterligare expansion
Koncernen har under kvartalet förberett sig för ytterligare expansion genom att tillsätta tre affärsområdesrådgivare inom Strategy, Creative och Performance. Vi bedömer att fokus primärt kommer på tjänstedelen, där marginalerna är högre. Dotterbolagen Nowa Empower och Tre Art har gått samman, genom att Nowa Empower förvärvat 100 procent av aktierna i Tre Art genom apportemission. Thinc Jetty äger därefter 72,5 procent av Nowa Empower. Efter kvartalets utgång annonserades bildandet av Websearch Sverige tillsammans med Fairenterprise, där Thinc initialt äger 20%. För 2020/21 omsatte den verksamheten 4 mkr med ett resultat före skatt på 0,6 mkr. Websearch kommer att bidra med en ökad exponering mot webb, app och teknik, vilket vi anser vara mycket intressant och helt i rätt riktigt för Thinc Jetty. Här ser vi också att gruppen kan välja att lägga ut projekt till Websearch istället för tredjepartsleverantörer, vilket borde bidra till bättre marginaler på sikt.

Ser fortsatt uppsida i aktien
För att värdera Thinc Jetty använder vi oss av en DCF-modell över prognosperioden 2022 – 2026. Mot bakgrund av marknadssentimentet använder vi oss av en säkerhetsmarginal på 20 procent och ett högre avkastningskrav, där WACC:en uppgår till 14 procent. Det ger oss ett motiverat värde på 0,82 – 1,02 kronor på 12 – 18 månaders sikt och aktien känns i dagsläget undervärderad av marknaden.

Författare Analysguiden