Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-23

Analys Thinc Jetty Collective: Ökad omsättning med en hög organisk tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Thinc Jetty Collective utförd av Analysguiden

Stark tillväxt i kvartalet men marginalerna vek nedåt
Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 64,5 (23,0) mkr, vilket är en uppgång med 181%. Det är drivet av en stark organisk tillväxt i främst Nowa kommunikation, Prodekor och Tigerton samt förvärvet av Context Media och de ytterligare förvärv som numera konsolideras som dotterbolag mot tidigare intressebolag. Bruttovinsten (byråintäkten) ökade med 156% till 12,2 (4,8) mkr. Däremot minskade bruttomarginalen till 18,9 (20,7)%, beroende på att försäljningen av medieinnehåll har stått för den större delen av kvartalets omsättning, vilken har lägre marginaler än försäljning från tjänsteinnehåll. Det fick även genomslag på ebitda-resultatet som uppgick till 0,3 (-0,2) mkr med en ebitda-marginal om 0,4 (neg)%. Omsättningsmixen med lägre marginaler och den snabba expansionen med högre avskrivningar gjorde att rörelseresultatet kom in negativt på -1,7 (-0,6) mkr i kvartalet. Periodens resultat slutade totalt på -1,5 (-0,7) mkr. Det fria kassaflödet är fortsatt positivt och kassan uppgår efter kvartalets slut till 15,4 mkr. Vi räknar med att finansieringen på kort sikt ser ut att vara löst för bolaget. Eventuell ytterligare finansiering skulle kunna vara aktuell vid större förvärv eller om konjunkturen skulle vika tvärt.

Systems & Software växte +278%
Även om bolaget står inför en kommande lågkonjunktur är det värt att komma ihåg att koncernen, med dess diversifiering klarat tidigare utmaningar bra. Trots makroutmaningarna fortsätter bolaget sin planerade tillväxtsresa. Under kvartalet har bolaget fortsatt att investera i affärsområdet Systems & Software, vilket växte omsättningen med 278%, genom att fokusera på produktförbättringar, vidareutveckling och breddning av affären. Orderingången har också varit stabil under kvartalet och så här långt in i det fjärde kvartalet har den goda orderingången bestått. Kundbasen är fortsatt stark och nya kunder som One Partner Group, Fitness 24 Seven och Qsys har välkomnats. Under kvartalet fick bolaget även nytt förtroende från ICA med ett nytt ramavtal. Koncernen har också stärkt organisationen under kvartalet med en ny CFO samt tillsatt en affärsområdesrådgivare för Systems & Software, som kommer att tillträda under det fjärde kvartalet.

Ser fortsatt uppsida i aktien
För att värdera bolaget använder vi oss fortsatt av en DCF-modell över prognosperioden 2022 – 2026. Mot bakgrund av marknadssegmentet och en kommande lågkonjunktur låter vi WACC:en vara kvar på 14%, men ökar säkerhetsmarginalen till 25% från tidigare 20%. Det ger oss en nedjustering av det motiverade värdet till 0,70 – 1,00 (0,84 – 1,11) kronor på 12 – 18 månaders sikt och aktien känns i dagsläget ändå undervärderad av marknaden.

Författare Analysguiden