Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-23

Analys Umida Group: Positivt resultat i tredje kvartalet trots intäktstapp

Detta är en betald analys på uppdrag av Umida Group utförd av Analysguiden

Tuffa jämförelsetal i fjol påverkade tredje kvartalet
De totala intäkterna minskade med 23,5 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Dock bör nämnas att fjolårets tredje kvartal innehöll den första stora leveransen av KISS rom till USA vilket resulterade i att intäkterna ökade med hela 81 procent aktuellt kvartal – därav tuffa jämförelsetal under årets tredje kvartal. Det är således affärsområdet Brands for Fans som visade på stort försäljningstapp under kvartalet. Vi hade räknat med att de tuffa jämförelsetalen från fjolårets tredje kvartal skulle komma att påverka årets försäljningstillväxt – dock inte lika mycket som utfallet visade. Bruttomarginalen nådde en topp under fjolårets sista kvartal men har sedan dess visat på en avtagande utvecklingskurva, vilket under tredje kvartalet förklaras av en mindre gynnsam produktmix. Det positiva rörelseresultatet på 1,2 miljoner kronor under tredje kvartalet 2022 låg strax under våra förväntningar – att jämföras med 2 miljoner kronor under motsvarande kvartal i fjol.

Ytterligare nedjusteringar i våra prognoser
Andra halvåret är resultatmässigt starkare än första halvåret och vi räknar fortsatt med ett positivt resultatutfall för årets sista kvartal, dock på lägre nivå än i fjol. Dock ser vi inte längre att ett nollresultat för innevarande år kommer att uppfyllas och vi räknar nu med knappt två miljoner kronor i nettoförlust för 2022. För de två efterföljande åren (2023p och 2024p) sänker vi våra resultatestimat med i genomsnitt 22 procent och intar därmed en försiktigare men fortsatt optimistisk syn på Umidas utveckling.

Den ekonomiska situationen i Sverige och vår omvärld påverkar detaljhandeln i allt större utsträckning och konsumenterna håller hårt i sina plånböcker. Trots detta kan vi notera att bolaget växt med hela 16 procent i försäljningsvärde på Systembolaget under årets första nio månader, samtidigt som Systembolaget minskat sin totala försäljning med närmare 4 procent under samma period. 50 procent av bolagets totala försäljning kommer från Systembolaget och nya offertvinster på Systembolaget redovisas kontinuerligt.

Offertvinster och fler samarbeten – en tillväxtfaktor
Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi fortsatt ser i Umida, även om omvärldsfaktorer påverkar bolaget mer negativ i dagsläget än vad vi tidigare förväntat. Dock bör nämnas att bolagets förmåga att inleda nya samarbeten med externa partners, fortsatta framgångar genom offertvinster på Systembolaget och inte minst att bolaget fått fotfäste i USA får ses som framtida tillväxtfaktorer. Som en konsekvens av våra nedjusterade resultatestimat på i genomsnitt 22 procent under prognosperioden 2023–2024 justerar vi ner vår riktkurs med motsvarande. Vår riktkurs på ett års sikt blir då 6 kronor mot tidigare 7,50 kronor.

Författare Analysguiden