Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Analys VBG Group: Stark tillväxt under Q1

Detta är en betald analys på uppdrag av VBG Group utförd av Analysguiden

Orderingång upp med 21%
VBG Groups omsättning ökade hela 28% under Q1 varav 17% exklusive effekter från valuta och förvärv. Orderingången ökade 21% jämfört med Q1 2021 vilket indikerar att faktureringstillväxten kommer fortsätta. Rörelseresultatet (EBIT) ökade 10% och vinsten per aktie senaste 12 månaderna uppgår därmed till 14 kr. Både omsättning och resultat innebär att bolaget är uppe på en rekordnivå. Kvartalssiffrorna togs emot positivt av marknaden och aktien steg 7% under rapportdagen.

Temporär marginalnedgång
Rörelsemarginalen sjönk för tredje kvartalet i rad. Huvudförklaringen är att materialpriser som exempelvis stål och kostnader för transporter och energi har ökat mer än förväntat och att prishöjningarna får effekt med viss eftersläpning. Bolaget räknar med att behöva fortsätta arbeta med priskompensation under resten av året med tanke på att pressade leveranskedjor och kostnadsinflation förväntas kvarstå. Under Q1 bidrog även hög sjukfrånvaro och kostnader för konsolidering till färre tillverkningsenheter i USA negativt.

VBG Group har historiskt uppvisat en förmåga att möta kostnadsökningar med effektiviseringar och prishöjningar. Det är viktigt i dagens inflationsmiljö. Genomsnittlig rörelsemarginal (EBIT) ligger på 11,8% de senaste 10 åren. Utöver att lönsamhet ofta har prioriterats framför tillväxt bidrar bolagets starka marknadsposition i respektive nisch positivt till långsiktig marginal-utveckling. Sammantaget gör Analysguiden bedömningen att marginalnedgången är temporär och att bolaget under slutet av 2022 åter börjar röra sig mot det långsiktiga målet.

Bra vinstutveckling förväntas 2022 & 2023
Efterfrågan är i nuläget fortsatt stark. Den konjunkturavmattning som kan förväntas baserat på konjunkturprognoser och analytikers estimat för stora företag i VBG Groups olika marknadssegment, bedöms kunna uppvägas av högre marginaler 2023. Åtgärder i Mobile Climate Control och valutaförändringar bidrar positivt jämfört med 2021. Dessutom har bolaget en stark balansräkning som möjliggör att väsentligt öka förvärvstakten jämfört med de senaste åren, även om tidsaspekten är osäker. Analysguiden inkluderar inga nya förvärv i prognosen för 2022 men ett bidrag med drygt 3 kr/aktie 2023.

Aktien värderas med en stor rabatt mot bolag med liknande långsiktig tillväxt och lönsamhet. EV/EBIT på 7,8 är även lågt i förhållande till hur  VBG Group brukar värderas. En tillbakablick visar att EV/EBIT legat runt 10 eller högre någon gång under nio av de tio senaste åren. EV/EBIT på 10 motsvarar en riktkurs på 175 kr och börjar bolaget närma sig referensernas värdering blir nivån klart högre.

Författare Analysguiden