Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-18

Andra kvartalet 2021 Desenio Group

Oväntat stor öppningseffekt, men de långsiktiga målen kvarstår och Desenio är väl positionerat på en attraktiv marknad.

• Nettoomsättningen ökade med 5,3% till 266,2 (252,7) miljoner. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till -28,3% (133,2%).
• Bruttomarginalen för perioden var 81,1% (84,6%). Bruttomarginalen exklusive Poster Store var 82,5% (84,5%).
• Rörelseresultatet uppgick till 19,3 (76,0) miljoner, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,2% (30,1%).
• Justerad EBITA uppgick till 31,3 (85,1) miljoner, vilket motsvarar en justerad EBITA marginal om 11,7% (33,7%) eller en 21,9 pp. minskning jämfört med föregående år.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -68,8 (75,5) miljoner.
• Resultat per aktie uppgick till SEK 0,02 (0,39) före utspädning och 0,02 (0,37) efter utspädning.

Fredrik Palm, CEO, kommenterar:

“Koncernens utveckling under andra halvan av andra kvartalet var en besvikelse, men vi är övertygade om att avmattningen, som förklaras av tuffa jämförelsetal i kombination med oväntat långtgående effekter av att samhällen öppnades upp igen, var tillfällig. Vi är väl positionerade för att fånga de stora tillväxtmöjligheterna på vår marknad. Våra mål på medel respektive lång sikt är intakta”*

“Vår försäljning under andra kvartalet ökade med 5%, men minskade organiskt med 28%. Vi flaggade redan i vår Q1-rapport för negativ organisk tillväxt på grund av mycket utmanande jämförelsetal samt effekter av lättade restriktioner. Som vi kommunicerade i vår market update den 8 juli påverkades försäljningsutvecklingen under kvartalets avslutande fem veckor
av en större säsongsvariation än normalt, som en följd av lättnader av Covid-19-restriktioner.

“Som väntat var trenden för försäljningen i juli positiv; 17% högre jämfört med juni, 6% tillväxt jämfört med juli förra året och negativ organisk tillväxt på 22% (-45% i juni). Således påverkades försäljningen i juli fortfarande klart negativt av lättade restriktioner. Från den andra veckan i augusti är den positiva försäljningstrenden betydligt starkare än i juli.”

* Mål på medellång sikt: Årlig försäljningstillväxt på cirka 30%, eventuellt kompletterad med tilläggsförvärv. Justerad EBITA-marginal på cirka 25%.
Långsiktiga mål: Försäljningstillväxt i linje eller något över onlinemarknaden som helhet. Den justerade EBITA-marginalen förväntas närma sig 30%.

Väsentliga händelser under och efter första halvåret

• I juli ökade preliminärt nettoomsättningen med 6% till 70 miljoner. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till omkring -22%.
• Desenio Group startade ett dotterbolag i Tjeckien, DGFC S.R.O för hantering av ett nytt logistikcenter, som kommer att vara operativt under Q4 2021 eller i Q1 2022. Inledningsvis kommer detta logistikcenter att hantera leveranser till europeiska marknader, utanför Norden.
• Desenio Group rekryterade en ny CFO, Kristian Lustin, från RNB Retail and Brands, där han varit CFO och CEO tidigare. Kristian kommer att börja under hösten 2021.
• På en extrastämma den 24 juni, 2021 valdes Cecilia Marlow och Sarah Kauss till nya styrelsemedlemmar. De bidrar båda med omfattande kompetens och erfarenhet.
• I juni 2021 utfärdades 472 300 nya teckningsoptioner till koncernens anställda till ett värde av 6,4 miljoner.

Finansiell översikt
Lägg in tabellen från rapporten

Finansiell kalender 2021

10 November, 2021
Interim Report Januari -September 2021, Q3 2021

16 Februari, 2022
Interim Report Januari -December 2021, Q4 2021

Om oss


Desenio Group är en snabbt växande design- och e-handelsgrupp med en enkel affärsidé och syfte: att göra trendig, prisvärd och attraktiv väggkonst tillgänglig för alla. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, är vi Europas ledande webbutik för konsttryck och ramar, och vi skickar till mer än 35 länder världen över. 2020 förvärvade Desenio Poster Store och skapade en koncern med 250 anställda och 1,3 miljarder kronor i intäkter. Desenio Group är uppbackade av Verdane, ett specialiserat investeringsföretag för tillväxtaktier som samarbetar med ambitiösa nordeuropeiska techföretag. Desenio Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet DSNO med FNCA Sweden AB som Certified Adviser; info@fnca.se +46 8 528 00 399. Desenio Groups obligationer är noterade på Frankfurt Stock Exchange Open Market. För mer information, besök www.deseniogroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Fredrik Palm, CEO
fredrik.palm@deseniogroup.com, +46 70 080 76 37
 
Linda Vikström, Head of IR
ir@deseniogroup.com, +46 73 534 17 62

Denna information är sådan information som Desenio Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-08-18 08:03 CEST.

Bifogade filer


Q2 2021 Report Desenio Group (Swe) 20210817[100]

Författare MFN