Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-26

Annexin Pharmaceuticals AB: Företrädesemissionen övertecknad

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER
KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) ("Annexin" eller "Bolaget") meddelar
att den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den
28 januari 2020 ("Företrädesemissionen") har slutförts.
Företrädesemissionen fulltecknades och Annexin Pharmaceuticals
tillförs därmed cirka 61 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Vi är glada att emissionen gått enligt plan så att arbetet med att ta
bolaget in i klinisk fas kan genomföras. Vi välkomnar också att
emissionen övertecknats, så att den kan slutföras utan att garantier
behöver tas i anspråk.", säger Anders Haegerstrand, vd Annexin
Pharmaceuticals AB.

Genom nyemissionen tecknades totalt 100 procent av 53 050 896 erbjudna
aktier. Av dessa tecknades 51 109 082 aktier med stöd av
teckningsrätter (motsvarande cirka 96 procent av
Företrädesemissionen). Därtill tecknades 1 941 814 aktier utan stöd
av teckningsrätter (motsvarande cirka fyra procent av
Företrädesemissionen). Den totala teckningsgraden i emissionen
uppgick till 131 procent.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett
i enlighet med de tilldelningsprinciper som fastställts i
emissionsvillkoren och som beskrivs i Annexins EU-tillväxtprospekt
som offentliggjordes den 5 februari 2020. Meddelande om tilldelning
sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare.
Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.

Genom Företrädesemissionen tillförs Annexin cirka 61 MSEK före
emissionskostnader som uppgår till cirka 8 MSEK.

Aktier och aktiekapital
När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det
totala antalet aktier i Annexin att uppgå till 70 734 528 aktier och
aktiekapitalet uppgå till 21 220 358 kronor.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq
First North Growth Market och upphör när Företrädesemissionen
registrerats vid Bolagsverket. De nya aktierna förväntas bli
registrerade hos Bolagsverket omkring 9 - 13 mars 2020. BTA omvandlas
då till ordinarie aktier.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag var finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB
var legal rådgivare till Annexin i samband med Företrädesemissionen.
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail:
anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 12:00 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Annexin. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Annexin har endast skett i
enlighet med det prospekt som Annexin offentliggjordes den 5 februari
2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika, eller något annat land där sådan åtgärd strider mot
tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare
prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas
utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Företrädesemissionen riktar
sig inte till personer i sådant land. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. De teckningsrätter, betalda
tecknade aktier ("BTA") eller nya aktierna som omfattas av
erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras
enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande
lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande
bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika
hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken.
Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant
protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av
patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en
omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på
grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för
storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm
och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX.
Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90,
email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för
akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador
och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och
reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas
ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera
patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora
folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli
First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den
första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det
finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/foretradesemissi...
https://mb.cision.com/Main/15539/3046304/1201298.pdf

Författare Cision News