Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Annexin Pharmaceuticals AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020
kl. 10.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
tisdagen den 19 maj 2020,

- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: Annexin
Pharmaceuticals AB (publ), attention: Henrik Palm, Norrtullsgatan 6,
113 29 Stockholm med angivande av "årsstämma" eller via e-post till:
henrik.palm@annexinpharma.com, senast tisdagen den 19 maj 2020.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer
(dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera
aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Sådan omregistrering måste vara verkställd tisdagen den 19 maj 2020.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela
sin begäran härom till förvaltaren.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande
att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original (med eventuella
behörighetshandlingar) bör i god tid före årsstämman sändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad
tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.annexinpharma.com.

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET (COVID-19)

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset kommer ingen dryck och förtäring att serveras vid
stämman och sedvanliga anföranden kommer att minimeras. Deltagande av
bolagsledningen, Bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är
aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmanar aktieägare att
överväga möjligheten att närvara via ombud i stället för att närvara
personligen. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov
att uppdatera informationen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:
a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och

c) Ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt val av
revisor och eventuella revisorssuppleanter

11. Fastställande av principer för utseende av valberedning samt
instruktion för valberedningen

12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission

14. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram
2020/2023 genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personer i
Bolagets ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner

15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Per Hedman från Cirio Advokatbyrå
väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ingen utdelning utgår för
verksamhetsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 8-10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden till styrelse och
revisor, val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt val
av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen avser att återkomma med förslag i denna del så snart
som möjligt och senast i samband med stämman.

Punkt 11 - Fastställande av principer för utseende av valberedning
samt instruktion för valberedningen

Valberedningen ska inför årsstämman 2021 bestå av representanter för
de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget
(härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare), enligt den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken per den 30 september 2020. Om någon av dessa
aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant
övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har
det största aktieinnehavet. Det åligger Bolagets styrelseordförande
att sammankalla valberedningen. Valberedningens sammansättning och
hur den kan kontaktas ska offentliggöras på Bolagets webbplats.

Om väsentliga förändringar sker i ägandet efter den 30 september 2020
kan valberedningen, om den finner så erforderligt, besluta att
erbjuda ny ägare plats i valberedningen i enlighet med principerna
ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska
offentliggöras på Bolagets webbplats.

Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande
ordföranden på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter,
inklusive styrelseordförande, arvode och övrig ersättning till varje
styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och
ersättning till revisorer samt förslag till valberedning, eller
principer för utseende av valberedning, för den nästföljande
årsstämman. Valberedningen utser valberedningens ordförande. Ingen
ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska
betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra
sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen
avslutas när den efterföljande valberedningen har offentliggjorts.

Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningens punkt 9 avseende
avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma ändras enligt
följande för att anpassas till framtida lagändringar.

+---------------+--------------------------------------------------------------+
|Nuvarande |Föreslagen lydelse |
|lydelse | |
+---------------+--------------------------------------------------------------+
|9.Samman |9.Samman kallande av bolagsstämma |
|kallande av |Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Kallelse till |
|bolagsstämma |bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes |
| |Tidningar samt på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse |
|Bolagsstämma |sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa|
|ska hållas i |om att kallelse har skett. |
|Stockholm. |Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren dels|
|Kallelse till |är upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i |
|bolagsstämma |aktiebolagslagen, dels gör anmälan till bolaget senast den dag|
|ska ske genom |som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte |
|annonsering i |vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, |
|Post- och |julafton eller nyårsdagen och ej infalla tidigare än femte |
|Inrikes |vardagen före stämman. |
|Tidningar samt | |
|på bolagets | |
|webbplats. | |
|Samtidigt som | |
|kallelse sker | |
|ska bolaget | |
|genom | |
|annonsering i | |
|Svenska | |
|Dagbladet | |
|upplysa om att | |
|kallelse har | |
|skett. | |
|Aktieägare får | |
|delta i | |
|bolagsstämma | |
|endast om | |
|aktieägaren är | |
|upptagen i | |
|utskrift eller | |
|annan | |
|framställning | |
|av hela | |
|aktieboken | |
|avseende | |
|förhållandena | |
|fem vardagar | |
|före stämman, | |
|dels gör | |
|anmälan till | ...

Författare Cision News