Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Annexin Pharmaceuticals AB: Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) ("Annexin") har i dag hållit
årsstämma.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen
för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens
förslag, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2019.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och de
verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret
2019.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Carl-Fredrik
Lindner till styrelseordförande samt Johan Frostegård, Gisela Sitbon
och Lena Torlegård till styrelseledamöter tills slutet av nästa
årsstämma. Arvode ska utgå med sammanlagt 7 prisbasbelopp (331 100
kr) att fördelas med 2,5 prisbasbelopp (118 250 kr) till ordföranden
och med 1,5 prisbasbelopp (70 950 kr) till var och en av de övriga
tre ledamöterna. För arbete i ev. revisions- och ersättningsutskott
ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag,
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som har för avsikt
att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången
av årsstämman 2021. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn
ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre
ledamöter. Ledamöterna ska utgöras en representant för var och en av
de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2020.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens punkt 9 avseende
avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma, för att anpassas
till framtida lagändringar.

Vidare bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt
utnyttjande, sammanlagt högst femton (15) procent av aktiekapitalet
vid tidpunkten för årsstämman 2020. Emissionsbeslutet ska kunna ske
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att
stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets
finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske
på marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutade stämman att inrätta incitamentsprogram 2020/2023
genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande
av överlåtelse av teckningsoptioner till personer i bolagets
ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Anders Haegerstrand, vd
Mobil: +46 70 575 50 37
E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 17.00 CEST.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för
behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar,som i dag är den
vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV -
ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främstavsedd för akut
behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen.
Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling avsjukdomar
som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin
Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje
förstorskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i
Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market,
kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8
121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXVANXV är ett humant rekombinant protein,
Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt-
och kärlsjukdomar med skador ochinflammation i blodkärlen. ANXV har
en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka
inflammationen. Därmed förväntas ANXV attminska lidande och
förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta
kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt.ANXV har
potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika
verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för
flerapatientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska
behandlingsbehov.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/annexin-pharmaceuticals-ab/r/kommunike-fran-a...
https://mb.cision.com/Main/15539/3120288/1253915.pdf

Författare Cision News