Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-03

Anoto Group AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Stockholm, 3 juli 2019 ? Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) den
3 juli 2019 fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda
ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ett styrelsearvode till var och en av de nyvalda
styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 335 000
kronor, dvs. samma styrelsearvode som beslutades vid årsstämman 2019.  

Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade
stämman om nyval av Anders Sjögren, Steve Kim och Henrik Hammarskiöld.

Beslut om utställande av optioner till nyvalda styrelseledamöter 

Stämman beslutade att Bolaget ska kunna tilldela 500 000 optioner till var
och en av de nyvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen
enligt Bolagets incitamentsprogram för styrelseledamöter.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att
tilldelas personaloptioner. Det maximala antalet personaloptioner som kan
tilldelas deltagarna är 1 000 000, motsvarande cirka 0,8 procent av
aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal
aktier i Bolaget.

Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av stamaktier i Bolaget fram
till och med den 31 augusti 2022 varefter utestående optioner förfaller.
Varje option berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie i Bolaget till
ett pris om 4,08 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av
aktier av serie C  

För att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Bolagets
utestående incitamentsprogram och för att säkra betalning ac sociala
avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram, beslutade stämman att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier av
serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor, motsvarande cirka 0,8
procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. De nya
aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas
av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande
kvotvärdet.

Före överlåtelse av aktier till deltagare som utnyttjar personaloptioner
kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till
stamaktier. Bolaget har hittills inte emitterat några aktier av serie C.

Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om återköp av aktier av
serie C

För att kunna besluta om återköp av aktier av serie C för att säkerställa
leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram
och säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana
incitamentsprogram, beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om
återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett
förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och
ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett
pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska
ske kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

ir@anoto.com

Bilaga

* Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Författare Hugin Nyheter