Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Anoto Group AB: RAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019

Tredje kvartalet 2019

* Intäkterna minskade något till 27 MSEK (28)
* Bruttomarginalen ökade till 46 procent (44)
* Rörelseresultatet uppgick till -14 MSEK (-13)
* Resultat per aktie före och efter utspädning förbättrades till -0,14
SEK (-0,26)

Januari ? september 2019

* Intäkterna minskade till 81 MSEK (89)
* Bruttomarginalen uppgick till 50 procent (51)
* Rörelseresultatet uppgick till -36 MSEK (-11)
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 SEK
(-0,23)
* Riktad nyemission om 16 554 030 aktier genomfördes, cirka 15 MSEK
tillfördes i nytt kapital
* Händelser efter rapportperiodens utgång
o Riktad nyemission om 12 milj aktier, cirka 14 MSEK i nytt
kapital
o Ett treårigt avtal har ingåtts värderat till 690 TSEK (72 000
USD), det första intäktsgenerande avtalet avseende
utbildningslösningen KAIT
o Pilotavtal med ytterligare skolor avseende KAIT plattformen,
totalt 78 000 elever testar för närvarande KAIT
o En investering om 3 MUSD för 16,67 procent av Knowledge AI Inc,
Anotos dotterbolag inom utbildning, vilket värderar
dotterbolaget till 18 MUSD motsvarande 173 MSEK. Köpeskillingen
kommer att användas till att finansiera den framtida
expansionen av KAIT.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 29 november 2019, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett offentligt hållet svenskt teknikföretag som är känt globalt
för innovation inom informationsrika mönster och det optiska erkännandet av
dessa mönster. Det är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, som
historiskt har använt sin proprietära teknik för att utveckla smartpens och
den relaterade mjukvaran. Dessa smartpens berikar vardagen för miljontals
människor runt om i världen. Nu är Anoto en molnbaserad
mjukvarulösningsleverantör baserad på sin patenterade punktmönsterteknik
som ger en metod för att samla digitala stora data från analoga ingångar.
Anoto Cloud inkluderar Anotos fyra lösningar: KAIT - världens första
AI-lösning för offline-utbildning; ACE - Anotos nya och förbättrade
företagsformulärslösningar; aDNA - Anotos säkra interaktiva
marknadsföringslösning; och Dr. Watson - Anotos biometriska autentiserings-
och säkerhetslösning. Anoto handlas på Small Cap-listan över Nasdaq
Stockholm under ANOT.

Bilagor

* Interim Report_Q3_SV

* Anoto Group AB (publ) Delårsrapport januari - september 2019 Anoto

Författare Hugin Nyheter