Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

AppSpotr AB: Företrädesemissionen i Appspotr fulltecknad

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har slutfört den
företrädesemission av units som offentliggjordes den 20 april 2020
("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt
100 procent, varav cirka 57 procent tecknades med stöd av uniträtter
och cirka 43 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta
följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom
Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 27,7 MSEK före
emissionskostnader, varav 1 400 000 SEK erläggs genom kvittning av
fordringar på Bolaget. Emissions- och garantikostnaderna beräknas
uppgå till cirka 3,5 MSEK.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER
DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE,
USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS
ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE
ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I APPSPOTR. SE ÄVEN AVSNITTET
"VIKTIG INFORMATION" NEDAN I DOKUMENT.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i
enlighet med vad som angivits i prospektet som offentliggjordes den
24 april 2020. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom
utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller
besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive
förvaltare.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 27,7 MSEK före
emissionskostnader, varav 1 400 000 SEK erläggs genom kvittning av
fordringar mot Bolaget enligt låneavtal ingångna i oktober 2019.
Emissions- och garantikostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Appspotr med 13 866
665,60 SEK genom utgivande av 69 333 328 aktier. Efter
Företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 24 266
665,20 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till 121 333 326
aktier efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Dessutom emitteras teckningsoptioner som berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i Appspotr. Perioden för utnyttjande
infaller mellan den 1 februari och den 17 februari 2021. Lösenpriset
för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den
volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt
Spotlights officiella kurslista under perioden från och med den 14
januari till och med 27 januari 2021, dock inte lägre än 0,20 och
inte högre än 0,80 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna
ökar Bolagets aktiekapital med 13 866 665,60 SEK genom utgivande av
69 333 328 nya aktier. Teckningsoptionerna avses att tas upp till
handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen har
registrerats av Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Appspotr i
samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Schjødt är legal
rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för
utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android
och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som
säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till
slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer.
Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att
utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen.
I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare
och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap
till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg.
Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldiga att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 22 maj 2020.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i Appspotr.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika,
Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och
tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States
Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act")
och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas,
återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i
eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte
heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada,
Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller i någon annan
jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/appspotr-ab/r/foretradesemissionen-i-appspotr...
https://mb.cision.com/Main/15086/3118023/1252156.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.