Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

AppSpotr AB: Kallelse till årsstämma i Appspotr AB

Aktieägarna i Appspotr AB, 556717-2365, kallas härmed till årsstämma
måndagen den 15 juni 2020, kl. 09.00 hos Appspotr AB på
Kungsportsavenyn 32 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels senast den 9 juni
2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sin avsikt att delta senast den 9 juni 2020. Anmälan ska i
första hand ske per e-post till info@appspotr.com eller skriftligen
till bolagets postadress: Appspotr AB, Kungsportsavenyn 32, 411 36
Göteborg. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst två st). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden
AB. Sådan omregistrering måsta vara genomförd senast den 9 juni 2020,
vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en
skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till
stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida,
www.appspotr.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Poströstning
Appspotr har beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt vid
årsstämman per post enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och
föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera
antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen. Appspotr vill
uppmana samtliga aktieägare att utnyttja denna möjlighet.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns
tillgängligt på www.appspotr.com/investors. En aktieägare som utövar
sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till
stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan. Det ifyllda
formuläret ska vara Appspotr AB tillhanda den 9 juni 2020. Det
ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under
rubriken "Rätt att delta och anmälan" ovan.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,

3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Val av revisor/er
12. Beslut om ny bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m.m.

14. Information om personaloptionsprogram
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat disponeras i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning
lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt
fastställande av arvoden (punkt 2, 9-11)

Det föreslås årsstämman att besluta
att Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel väljs till
stämmoordförande,

att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp, motsvarande 141 900
kronor (höjning med 2 400 kr jämfört med föregående år), till
styrelseordförande och med ett prisbasbelopp om 47 300 kronor
(höjning med 800 kr jämfört med föregående år) vardera till övriga
styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till
revisor utgår enligt räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Anders Moberg Lissåker, Jim
Nilsson, Peter Wendel och Göran Wolff.

att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande, samt
att registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB väljs till
revisor; Frejs Revisorer AB har meddelat att auktoriserade revisorn
Ulf Johansson Längvik kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om
stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Beslut om ny bolagsordning (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring av
bolagsordningen. Ändringen avser paragraf 1, 4, 5 och 8. Detta
innebär även att nuvarande paragraf 9 utgår.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 1 i
bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Appspotr AB. Bolaget är publikt (publ).

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen
att namnet på paragrafen ändras från Firma till Företagsnamn och att
bolagets företagsnamn ändras från AppSpotr AB till Appspotr AB.

Skälet till den föreslagna ändringen från Firma till Företagsnamn är
att lagen (2018:1653) om företagsnamn har ersatt den tidigare
firmalagen (1974:156) varvid fiss språklig modernisering har ägt rum.
En av dessa moderniseringar är att uttrycket "firma" har ersatts med
"företagsnamn". Ändringen av bolagsordningen föreslås i syfte att
anpassa bolagsordningen rent språkligt till den nya lagstiftningen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 4 i
bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 24 250 000 kronor och högst 97 000 000
kronor.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen
att gränsen för det lägsta aktiekapital som bolaget kan ha höjs från
9 960 000 kronor till 24 250 000 kronor och gränsen för det högsta
aktiekapital som bolaget kan ha höjs från 39 840 000 kronor till 97
000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 121 250 000 och högst 485 000 000.

I förhållande till den föregående bolagsordningen innebär ändringen
att gränsen för det lägsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs
från 49 800 000 aktier till 121 250 000 aktier och gränsen för det
högsta antalet aktier som bolaget kan ha höjs från 199 200 000 aktier
till 485 000 000 aktier

Syftet med ändringarna av paragraferna 4 och 5 är att möjliggöra för
större förändringar i antalet utgivna aktier samt aktiekapitalet än
vad som nu ryms inom bolagsordningens gränser.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Det föreslås slutligen att styrelsen eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
komma att vara nödvändiga i samband med en registrering hos
Bolagetsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 8 i
bolagsordningen ska ha följande lydelse:

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om
att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra
anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två
biträden, dock endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till
bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares
anmälan till bolagsstämma.

Skälen till den föreslagna ändringen av bolagsordningen är att rätten
att delta i bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen och därför inte
behöver regleras av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring
under 2020 kommer att innebära att bolagsordningens nuvarande lydelse
står i strid med aktiebolagslagen.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier m.m. (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om
apport, eller kvittning, utöver kontant betalning.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässiga villkor. Antalet aktier som därvid ska kunna
emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande
av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler
emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för
bolagets bolagsordning. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning och
tillvarata nya affärsmöjligheter.

Styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas vidare att vidta de
smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband
med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman.

Information om personaloptionsprogram (punkt 14)
Personaloptioner till anställda
Appspotr har, som tidigare informerats, ingått ett avtal att utfärda
personaloptioner till anställda inom företaget. Detta program
("Personaloptionsprogrammet 2020/21"), kopplas till bolagets
omsättning med mätpunkt senast 2021-12-31. Syftet med dessa
personaloptioner är att ge organisationen ett fokus på
omsättningstillväxt. Personaloptionsprogrammet till anställda är
villkorat av att bolagets årsstämma (dock inte årsstä...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.