Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Aptahem: Aptahem delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

Sammanfattning av Delårsrapport

Första kvartalet (2019-01-01 - 2019-03-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 (7) KSEK
· Resultat efter finansiella poster -3 535 (-3 104) KSEK
· Resultat per aktie -0,08 (-0,20) SEK
· Likvida medel uppgick per 2019-03-31 till 22 743 (17 595) KSEK
· Soliditeten uppgick per 2019-03-31 till 91,97 (90,88)%

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Yorkville påkallade den 8 januari 2019 konvertering av fyra
konvertibler för teckning av 800 000 aktier i Aptahem.

· Genom en ömsesidig överenskommelse återkallar Aptahem de
utestående konvertibler som innehas av Yorkville. De löses genom
återbetalning till ett pris som överensstämmer med deras värde av 1,1
MSEK. Dessa konvertibler är de sista av avtalets första tranch vilket
innebär att Yorkville därefter inte har några konvertibler
innestående.

· Bolaget meddelade att tillverkningen av substans är försenad på
grund av tekniska utmaningar hos kontraktstillverkaren. Bolaget söker
alternativa vägar medan kontraktstillverkaren fokuserar på lösningar
för att minimera förseningen av starten för den planerade kliniska
fas 1-studien för Apta-1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· World Intellectual Property Organization (WIPO) offentliggör
bolagets internationella PCT-ansökan (patent cooperation treaty) vid
namn "A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and
anti-coagulant and organ-protective properties". PCT-ansökan ger
Aptahem möjlighet att söka patentskydd i strategiskt viktiga
marknader upp till 150 länder inom ett års tid.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Årets första kvartal har varit både lärorikt och viktigt för bolagets
framtida utveckling. Genom våra fortsatta forsknings- och
utvecklingsstudier har vi i större utsträckning än tidigare kunnat
kartlägga vår huvud-kandidat Apta-1s egenskaper och utökat vår
förståelse kring kandidatens verkningsmeka-nismer (mechanism of
action, MoA). Tack vare denna nya information som stöd har vi kunnat
föra mer konstruktiva samtal med externa parter, exempelvis på
partneringkonferenser såsom BioEurope.

Ökade möjligheter till samarbets- och licensdiskussioner
Efter kvartalets utgång offentliggjorde World Intellectual Property
Organization (WIPO) Aptahems PCT-ansökan (patent cooperation treaty)
med titeln "A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and
anti-coagulant and organ-protective properties". Ansökans
efterföljande patent i strategiskt viktiga länder ämnar ge Aptahem
ensamrätt att använda Apta-1 inom bland annat sjukdomstillstånd
relaterade till sepsis, hjärtinfarkt, stroke, diabetes, cancer och en
rad andra tillstånd. Inom samtliga av dessa tillstånd finns stora
ouppfyllda behov som Apta-1 i framtiden skulle kunna utvärderas för,
men för närvarande består bolagets fokus på att behandla det akuta
inflammatoriska tillståndet sepsis. Precis som våra fördjupade
kunskaper kring Apta-1s verkningsmekanismer underlättar också denna
PCT-ansökan informationsöverföringen vid fortsatta samarbets- och
licensdiskussioner. Detta framförallt då vi nu kan tala friare och
mer specifikt om vår huvudkandidats vida potential.

Ett bolag i utveckling
Aptahem befinner sig just nu i en mycket spännande tid där de beslut
som fattas har stor påverkan på Apta-1s och bolagets framtida
utveckling. För att närma oss vår vision om att bygga en portfölj av
starka kandidater för att en dag kunna behandla en lång rad akuta och
inflammatoriska tillstånd överväger vi i alla situationer vilka
beslut som främjar både bolagets närmaste framtid och dess
långsiktiga utveckling. I linje med detta utvärderar vi kontinuerligt
olika finansieringsalternativ och meddelade i januari att vi framgent
önskar finna mer optimala finansieringslösningar och återkallade då
de återstående konvertibler som YA II PN Ltd, en fond representerad
av USA-baserade Yorkville Advisors Global, höll i Aptahem. Detta
minskade den potentiella utspädningen i aktien och stärkte på så sätt
aktieägarvärdet.

Inför Apta-1s fortsatta regulatoriskt styrda utveckling inväntar vi
för tillfället tillverkning av ytterligare icke-GMP-substans (good
manufacturing practice), då vår kontrakterade tillverkare har stött
på tekniska utmaningar. Liksom i tidigare strategiskt viktiga
situationer utvärderar vi nu därför flera alternativa vägar för att
begränsa förseningen och ta oss till nästa steg i utvecklingen så
snart som möjligt, utan att det sker på bekostnad av Apta-1s
långsiktiga potential.

En spännande tid framöver
Avslutningsvis vill jag å bolagets vägnar tacka er aktieägare för ert
stöd. Det är en spän-nande tid som väntar framöver där vi
kontinu-erligt håller samarbets- och licensdis-kussioner, utforskar
bolagets framtida pot-ential och fördjupar våra kunskaper om Apta-1.
Allt för att närma oss en framtid där Aptahem i egen regi och
tillsammans med partners upptäcker, utvecklar och skräddarsyr
läkemedelskandidater inom en rad olika indi-kationer med ouppfyllda
medicinska behov.

Malmö 15 maj 2019

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

2019-06-11 Årsstämma

2019-08-28 Delårsrapport andra kvartalet

2019-11-14 Delårsrapport tredje kvartalet

2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 15 maj 2019

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör
subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar
aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där
koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1,
bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som
utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder
till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter.
Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett
aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aptahem/r/aptahem-delarsrapport-2019-01-01-ti...
https://mb.cision.com/Main/12121/2814018/1045553.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.